Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym

Pytanie:

WSA uchyla skargę i przekazuje sprawę organowi administracyjnemu do ponownego rozstrzygnięcia. Konkludując do pytania poprzedniego, spowodowałoby takie postępowanie drogę sadowa jednoinstancyjną oraz powodowało brak kontroli nad decyzjami administracyjnymi i urzędnikami, którzy bawią się swoimi uprawnieniami wiedząc, ze sprawa wróci do nich powtórnie. Kiedy i w jakim momencie postępowania administracyjnego przysługuje wiec skarga do NSA i jakich rygorów postępowania powinna dochować?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W postępowaniu sądowoadministracyjnym skarga kasacyjna przysługuje w od każdego wyroku wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny. Zatem skarga kasacyjna przysługuje również od wyroku uchylającego decyzję. Szczegółowe zasady i sposób wnoszenia skargi kasacyjnej zostały opisane w artykule: Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku sądu administracyjnego w postępowaniu podatkowym? Te same zasady obowiązują przy wnoszeniu skargi kasacyjnej w sprawach odnoszącym się do spraw niepodatkowych. Zanim zdecyduje się Pan na wniesienie skargi kasacyjnej, proszę zwrócić uwagę na odmienność działania sądów administracyjnych w stosunku do sądów powszechnych. Sąd administracyjny, zgodnie z Prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie może wydać merytorycznej decyzji, a więc zmienić decyzji w ten sposób, że orzeknie i zastąpi ją wyrokiem. Sąd administracyjny może jedynie, jeżeli uznaje skargę na decyzję za zasadną: uchylić decyzję w całości albo w części (ewentualnie stwierdzić nieważność decyzji lub  stwierdzić wydanie decyzji z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przesłanki określone w kpa). W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala. Zgodnie z art. 153 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Na wydaną ponownie decyzję administracyjną również służy skarga do WSA.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY