Poszukiwania zaginionej osoby

Pytanie:

Jeżeli zgłaszam na policję zaginięcie żony z dziećmi, to jakie prawo administracyjne nakazuje funkcjonariuszom poszukiwania i jakie czynności prawnych powinni dokonać? O ile wiem jest trzy stopniowy podział wyznaczający poszukiwania osoby zaginionej.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie prowadzenia poszukiwań reguluje ustawa o Policji oraz zarządzenie o prowadzeniu przez Policję poszukiwania osób zaginionych oraz postępowanie w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok. Zgodnie z tymi przepisami Policja podejmuje poszukiwanie osoby zaginionej po otrzymaniu informacji o zaginięciu osoby; zawiadomienie przyjmuje się od osoby uprawnionej w każdym przypadku otrzymania takiej informacji. Zawiadomienie jest obowiązany przyjąć dyżurny jednostki Policji, do której zgłosiła się osoba uprawniona, lub wyznaczony przez niego policjant tej jednostki.

Dyżurny jednostki Policji lub wyznaczony przez niego policjant niezwłocznie po przyjęciu informacji o zaginięciu osoby i sporządzeniu zawiadomienia, o którym mowa wyżej, rejestruje tę informację oraz osobę zaginioną w ewidencji policyjnej. Na żądanie osoby uprawnionej wydaje się jej potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia.

Kierownik jednostki Policji właściwej miejscowo zleca prowadzenie poszukiwania policjantowi komórki organizacyjnej służby kryminalnej lub wyznacza do tego policjanta innej komórki organizacyjnej. Policjant prowadzący poszukiwanie jest obowiązany utrzymywać niezbędny kontakt z osobą uprawnioną, a w tym udzielać jej dozwolonych prawem informacji o stanie i przebiegu poszukiwania. Poszukiwanie odbywa się poprzez rozesłanie określonych informacji o osobie zaginionej, sprawdzaniu określonych miejsc z uwagi na celowość poszukiwania.

Poszukiwania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej za granicą prowadzi komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa do spraw kontaktów z Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnych INTERPOL. Policjant prowadzący poszukiwanie osoby zaginionej jest obowiązany do wystąpienia do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji z wnioskiem o wszczęcie poszukiwania za granicą w celu ustalenia miejsca pobytu - w przypadku, gdy zaginięcie ma związek z wyjazdem za granicę lub w trakcie wykonywania czynności poszukiwawczych uzyskano wiarygodną informację wskazującą na pobyt osoby zaginionej za granicą. Formą gromadzenia dokumentów z wykonywanych czynności poszukiwawczych jest teczka poszukiwania. Prowadzenie teczki poszukiwania osoby zaginionej przez wyznaczonego policjanta jest obowiązkowe jedynie w przypadku zakwalifikowania osoby zaginionej do kategorii I (osoba, która opuściła nagle ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo uzasadniających podejrzenie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności, a w szczególności wskazujących na realną możliwość popełnienia przez nią samobójstwa, jeśli jest to osoba małoletnia do lat 15 i jej zaginięcie zgłoszono po raz pierwszy,jeśli jest to osoba, która z powodu wieku, choroby, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie może kierować swoim postępowaniem albo wymaga opieki lub pomocy innych osób.

Zakończenie poszukiwania i usunięcie danych o osobie zaginionej z ewidencji policyjnej następuje, gdy:

  1. odnaleziono osobę zaginioną lub jej zwłoki; przez odnalezienie osoby należy rozumieć nawiązanie z nią bezpośredniego kontaktu przez policjanta;

  2. ustalono miejsce pobytu osoby zaginionej;

  3. osoba zaginiona powróciła do miejsca pobytu;

  4. odnaleziona, pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona osoba zaginiona nie wyraża zgody na ujawnienie osobie uprawnionej swojego aktualnego miejsca pobytu, składając pisemne oświadczenie;

  5. nastąpiło sądowe stwierdzenie zgonu lub sądowe uznanie osoby za zmarłą;

  6. od dnia zakończenia czynności poszukiwawczych upłynęło 15 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

adam

6.3.2010 12:18:3

Re: Poszukiwania zaginionej osoby

ta osoba się odnalazła przez akcje policji i przebywa w szpitalu dla psychicznie chorych pytanie czy będę musiał ponieść koszta poszukiwania

adam

6.3.2010 11:56:26

Re: Poszukiwania zaginionej osoby

kto pokrywa koszta za akcję w poszukiwaniu zaginionej osoby gdy jej stan zdrowia był związany z psychiką

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: