Powierzenie zadań w firmie małżonkowi

Pytanie:

Przedsiębiorca prowadzący działalność jako osoba fizyczna chce powierzyć realizację pewnych zadań w firmie swojej żonie.Czy żona może realizować te zadania bezpłatnie na zasadzie \"osoby pomagającej\" (umowa zlecenie na wykonywanie usług bezpłatnie)? Czy przedsiębiorca powinien odprowadzać składki na ubezpieczenie od swojej żony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22 § 11 i 12 k.p. Zgodnie z nimi zatrudnienie w warunkach określonych w art. 22 § 1 k.p. jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest również dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 k.p. Zawarcie umowy zlecenia spełniającej warunki umowy o pracę stanowiłoby zatem de facto zawarcie umowy o pracę i jako takie byłoby traktowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takie stanowisko potwierdza również Wyrok SN z 2 grudnia 1975 r., I PRN 42/75 (LexPolonica nr 318057 - tylko teza), z którego wynika, że zakwalifikowaniu umowy o świadczenie usług jako umowy o pracę nie stoją na przeszkodzie ani nazwa umowy określająca ją jako umowę cywilnoprawną, ani też postanowienia umowy, wskazujące na charakter stosunku cywilnoprawnego. O takim zakwalifikowaniu decyduje jedynie sposób wykonywania umowy, a w szczególności realizowanie przez strony - nawet wbrew postanowieniom zawartej umowy - tych cech, które charakteryzują umowę o pracę i odróżniają tę umowę od innych umów o świadczenie usług. Niezbędnym warunkiem dla zakwalifikowania umowy o świadczenie usług jako umowy o pracę jest ustalenie, że cechy istotne dla umowy o pracę mają charakter przeważający. Do tych cech należy przede wszystkim podporządkowanie pracownika, wymóg osobistego świadczenia pracy oraz obciążanie podmiotu zatrudniającego ryzykiem prowadzenia zakładu pracy. Zgodnie bowiem z art. 22 § 1 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy należy rozumieć sytuację, w której pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

W ujęciu art. 22 § 1 k.p. stosunek pracy to zasadniczo określona relacja prawna między pracodawcą a pracownikiem, której główną treść stanowi zobowiązanie się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy oraz zobowiązanie się pracodawcy do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Stosunek pracy jest takim stosunkiem, w którym praca wykonywana jest pod kierownictwem pracodawcy. Zarówno w doktrynie prawa pracy, jak i w orzecznictwie - uważano, że nie może być mowy o stosunku pracy, jeżeli w relacjach między określonymi stronami nie występuje cecha podporządkowania rozumianego odpowiednio szeroko ( tak Walerian Sanetra w: Iwulski Józef, Sanetra Walerian Komentarz do Kodeksu pracy Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie I s. 1408 ). Zgodnie z tymi twierdzeniami za stosunek pracy nie można uznać sytuacji w której osoba mająca być pracownikiem nie otrzymuje wynagrodzenia ( zgodnie z art. 84 k.p. pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę ) ani też gdy wykonuje określone czynności nie pozostając pod kierownictwem innej osoby ( domniemanego pracodawcy ). Jeżeli zatem będzie Pan w stanie udowodnić brak którejś z wyżej wymienionych przesłanek zawartych w art. 22 § 1 k.p., jedynym rozwiązaniem będzie niemożliwość uznania stosunku pomagania w rzeczonym przedsiębiorstwie za stosunek pracy. Tym samym nie będzie Pan zobowiązany do odprowadzania składek ZUS z tytułu zatrudnienia żony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

jko

10.10.2009 21:22:39

Re: Powierzenie zadań w firmie małżonkowi

Odpowiedź prawnika wprowadza w błąd osoby opłacające za dostęp do tej informacji. Prawnik zamiast skupić się na przepisach o współpracy małżonków , z których jeden prowadzi działalność gospodarczą, wyjaśnia kwestię zasad obowiązujących w zakładach pracy. W tym przypadku jest możliwe zawarcie umowy zlecenia.Chcę też pana Prawnika poinformować,że bezsensowne jest zawieranie umów o pracę z współmałżonkiem, gdyż następuje podwójne opodatkowanie. Lepiej chyba wtedy zarejestrować się jako osoba współpracująca.Nie podaję tutaj celowo podstawy prawnej. Mam nadzieję, że pan Prawnik zmieni opinię prawną. Powoływanie się w tym przypadku na kodeks pracy jest chyba wprowadzaniem w błąd czytelników, a chyba ta witryna służy innym celom.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY