Powołanie na świadka pracownika powoda

Pytanie:

Otrzymałem pozew i w ramach sprzeciwu chciałbym zgłosić na świadka pracownika powoda, którego adresu nie znam. Znam jedynie jego imię i nazwisko. Jak zgłosić świadka, aby spełnić warunki art. 258 k.p.c.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks postępowania cywilnego wymaga takiego wskazania świadków, aby ich wezwanie przez sąd było możliwe. Konieczne jest nie tylko podanie danych osobowych, ale także danych adresowych. Jeśli nie dysponuje się adresem świadka to jedną z możliwości jego uzyskania jest wystąpienie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadka o udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego na zasadach określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

Art. 44h. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);

3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;

4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

(…)

 

Wymagane jest wykazanie interesu prawnego, tj. wskazanie okoliczności, które w świetle przepisów prawa materialnego kreują ten interes prawny, a nie wskazanie wprost przepisu. Ponadto o interesie prawnym w uzyskaniu tych danych mogą również świadczyć takie okoliczności, w których sytuacja prawna skarżącego byłaby zależna od danej osoby i dlatego jej odnalezienie wymagałoby uzyskania jej adresu, a więc gdyby skarżący nie mógł realizować swoich uprawnień lub nie mógł poddać się prawnie określonym obowiązkom, bez udziału osoby, której dane adresowe służyłyby jej odnalezieniu (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. II OSK 180/10).

Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. III SA/Gd 417/08 wynika jednak, że samo powołanie się na potrzebę przedłożenia danych adresowych jakiejś osoby w sądzie nie oznacza uwiarygodnienia interesu faktycznego w otrzymaniu takich danych. Konieczne byłoby więc wykazanie, że toczy się postępowanie sądowe i uzyskanie danych adresowych konkretnej osoby jest niezbędne dla wezwania jej na świadka. Podstawą prawną podania danych świadka powinien być przepis art. 258 kpc. Sąd ten ponadto wskazał, że nie wystarczy samo podanie imienia i nazwiska osoby, a trzeba wymienić więcej danych pozwalających na jej identyfikację. Wzór wniosku w zakresie udostępnienia danych ze zbioru meldunkowego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 2008 r., Nr 214 poz. 1353). Wniosek podlega opłacie w wysokości 31 zł.

Gdyby organ odmówił udostępnienia danych to od wydanej decyzji należałoby wnieść odwołanie. Jeśli i ono okazałoby się bezskuteczne udostępnienie danych mogłoby nastąpić tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą (art. 44h ust. 2 pkt. 3).

Rzadziej praktykowanym, ale możliwym sposobem ustalenia danych adresowych świadka byłoby skorzystanie z usług detektywa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: