e-prawnik.pl Porady prawne

Pozwolenie wodnoprawne

Pytanie:

Czy warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego może być utrzymywanie i konserwacja kanałów deszczowych i rowów spustowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pozwolenie wodnoprawne

29.12.2011

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego może być obwarowane wykonywaniem obowiązku oczyszczania kanałów dwa razy do roku. Należy przy tym wskazać, że taki obowiązek może zostać nałożony w treści pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy Prawo wodne dalej (u.p.w.) w razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym dodatkowo ustala się obowiązek m.in. wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzeń wodnych, stosownie do odnoszonych korzyści. Z kolei zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 urządzenia wodne to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności: a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, (…).
Z uwagi na fakt, iż nałożenie obowiązków wskazanych w art. 128 ust. 2 u.p.w. jest uzależnione od „potrzeby” oznacza to, że organ nakłada wymienione obowiązki w oparciu o uznanie administracyjne. Uznanie administracyjne to przyznana organowi pewna swoboda w dokonaniu oceny i wydania rozstrzygnięcia administracyjnoprawnego. Nie oznacza to jednak, że organ ma zupełną dowolność w sformułowaniu rozstrzygnięcia. Z uwagi na użyte sformułowanie konieczne jest wskazanie przez organ w uzasadnieniu decyzji administracyjnoprawnej „potrzeb”, które przemawiały za nałożeniem omawianego obowiązku. Potrzeby te muszą znajdować potwierdzenie w ogólnych przepisach prawa wodnego. W literaturze podkreśla się, że posługiwanie się przez ustawodawcę konstrukcją zlecenia daje organom administracji bardzo szeroki zakres uznania zarówno w zakresie możliwości dodania do decyzji administracyjnej tego rodzaju klauzuli dodatkowej, jak i niemal nieograniczony zakres swobody w kwestii kształtowania ich treści materialnej. Istotą zlecenia nie jest zawieszenie skuteczności decyzji, do której zostało ono dodane albo odroczenie możliwości jej wykonywania. Zlecenie ma zmuszać adresata decyzji do jej wykonywania zgodnie ze zleceniem, a organ administracji może żądać i w ostateczności wymusić spowodowanie realizacji określonych czynności albo zaniechanie określonych zachowań. W ten sposób ustawodawca wyposaża administrację w skuteczny instrument kształtowania praw obywateli w sposób możliwy do zaaprobowania z punktu widzenia interesu publicznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ