Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przy zarobkach poniżej najniższej krajowej

Pytanie:

Warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnego jest odpowiedni staż pracy. W związku z tym, czy do stażu pracy zalicza się miesiące, gdy składka ZUS naliczana była od 50% najniższej krajowej, a Fundusz Pracy naliczano od najniższej krajowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Zakładamy, że podstawą ubezpieczenia bezrobotnego był stosunek pracy. Zgodnie z art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy, prawo zasiłku przysługuje bezrobotnemu, jeżeli:

  1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek za niepełnosprawnych; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

W związku z tym, jeżeli bezrobotny był zatrudniony i nie uzyskiwał minimalnego wynagrodzenia za pracę, wówczas tego czasu pracy nie wlicza się do stażu, od którego uzależnione jest uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: