Problemy z najemcą

Pytanie:

Zostało oddane w najem mieszkanie, najemca zobowiązał się do płacenia czynszu raz w miesiącu. Minął drugi miesiąc i najemca nie uregulował płatności. Najemca lokalu nie chce opuścić. Czy wynajmując lokal mogę się do niego wprowadzić i mieszkać razem z najemcą, z uwagi na zaległy czynsz?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Polskie prawo cywilne przyznaje najemcą lokalów mieszkaniowych znaczną ochronę, jej przejawem jest m.in. art. 690 k.c., który nakazuje stosować odpowiednio do ochrony praw najemcy do używania lokalu przepisy o ochronie własności. W praktyce oznacza to, iż najemca może podnosić roszczenia z tytułu naruszenia jego praw do lokalu oraz żądać przywrócenia stanu sprzed naruszenia (art. 222 par. 2 k.c. w zw. z art. 690 k.c.). Wprowadzenie się natomiast do wynajętego mieszkania narusza uprawnienia najemcy do samodzielnego w nim zamieszkiwania, jest zatem niezgodne z prawem. W konsekwencji najemca mógłby domagać się usunięcia osoby naruszającej jego prawo z lokalu, także gdy jest nią właściciel.

Jedynym sposobem pozostaje wypowiedzenie umowy najmu oraz wezwanie najemcy do zapłaty zaległego czynszu. W przypadku nie zastosowania się do wezwania, pozostaje droga postępowania sądowego, celem wyegzekwowania należności wraz z odsetkami.

Co ważne za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania (art. 688(1) k.c.). Oznacza to, iż zapłaty czynszu można dochodzić również od wskazanych osób. Ponadto dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu (art. 670 k.c.). Ustawowe prawo zastawu wynajmującego lokal mieszkalny rozciąga się także na wniesione do lokalu ruchomości członków rodziny najemcy razem z nim mieszkających (art. 686 k.c.). Celem zabezpieczenia płatności może Pan, więc zająć przedmioty należące do wynajmującego i zatrzymać je w wynajmowanym lokalu. Zastaw wygasa wraz z wydaniem rzeczy najemcy.

Kwestię wypowiedzenia umowy w przypadku opóźnienia w spłacie czynszu reguluje art. 687 k.c., zgodnie z którym jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: