Proporcjonalne zmniejszenie urlopu wypoczynkowego

Pytanie:

Pracownik, który wykorzystał w całości urlop wypoczynkowy należny w 2008 roku (26 dni) zwrócił się z prośbą o urlop bezpłatny od 1.07.2008 r. do 26.09.2008 r. Wszystkim pracownikom korzystającym z urlopu bezpłatnego m. in. wpisujemy, że \"Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze oraz emerytalno - rentowe\". Pracownicy, którzy nie wykorzystali przed urlopem bezpłatnym urlopu wypoczynkowego i wracają z urlopu bezpłatnego twierdzą, że z informacji zawartej przez nas w piśmie nie wynika, iż w związku z udzielonym urlopem bezpłatnym zostanie pomniejszony urlop wypoczynkowy. Czy pracownikowi, który zwrócił się o urlop bezpłatny od 01.07.2008 r. należy w 2009 roku proporcjonalnie pomniejszyć urlop wypoczynkowy? Czy pracodawca w piśmie do pozostałych pracowników o urlopie bezpłatnym ma obowiązek umieścić informację dotyczącą pomniejszenia urlopu w danym roku kalendarzowym w związku z korzystaniem z urlopu bezpłatnego czy wystarczy ta, którą wpisujemy? Czy kiedyś obowiązywały przepisy, z których wynikało, że pracownikowi , który w tym samym roku kalendarzowym wykorzystał urlop w całości a następnie korzystał z urlopu bezpłatnego trwającego co najmniej 1 miesiąc należy proporcjonalnie pomniejszyć urlop za rok następny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 174 § 2 kodeksu pracy przyjęto zasadę, że okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze, przy czym urlop bezpłatny trwający nie dłużej niż miesiąc nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący pracownikowi w danym roku kalendarzowy. Urlop bezpłatny trwający dłużej niż 1 miesiąc będzie miał więc wpływ na okres urlopu wypoczynkowego. Na podstawie art. 155[2] § 1 pkt 1 kp przepis art. 155[1]§ 1 pkt 2 kp stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu bezpłatnego.

Z kolei art. art. 155[1]§ 1 pkt 2 kp wskazuje, że w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:

  1. proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego, 
  2. proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Jak więc wynika z w/w przepisów pracownikowi, który zwrócił się o urlop bezpłatny od 01.07.2008 r. należy jeszcze w 2008 roku proporcjonalnie pomniejszyć urlop wypoczynkowy (w przepisie jest mowa o wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym).

Na podstawie art. 174 § 2 kp, przyjęto ogólną zasadę, że okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jednakże przepis art. 155[2] § 1 pkt 1 kp, stanowi regulację szczególną, w związku z tym należy o tym pouczyć pracownika we wspomnianym oświadczeniu.

Przepis art. 155[2] kp został wprowadzony ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1996 r. Nr 24, poz. 110 ze zm.). Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 1997 r. Wcześniej regulacja dotycząca proporcjonalnego wpływu urlopu bezpłatnego na urlop wypoczynkowy nie istniała.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: