Protokół z kontroli inspektora pracy

Pytanie:

Jak długo, po sporządzeniu protokołu z kontroli i wniosku do kolegium powinnam otrzymać decyzje pokontrolne z Państwowej Inspekcji Pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy uprawniają inspektorów pracy do wydawania nakazów w których, w wypadku naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, określają rodzaj naruszeń oraz termin do ich usunięcia, a także mogą kierować wystąpienia do organów nadrzędnych nad kontrolowaną jednostką. Powyższe nakazy przyjmują formę decyzji administracyjnych, których zaskarżalność regulowana jest według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja taka winna być wydana w terminie 14 dni od zakończenia kontroli. W przypadku decyzji administracyjnych termin do wniesienia odwołania od decyzji wynosi 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. W przypadku protokołów pokontrolnych, podmiot kontrolowany przed jego podpisaniem może składać do protokołu zastrzeżenia i uwagi. Również po podpisaniu takiego protokołu można składać uwagi dotyczące zagadnień objętych kontrolą i zawartych w protokole ustaleń, przy czym tego typu uwagi mogą być ewentualnie ocenione przy wydawaniu nakazu lub wystąpień. Państwowa Inspekcja Pracy dysponuje uprawnieniami do występowania z wnioskami o ukaranie do kolegiów do spraw wykroczeń przy sądach rejonowych niezależnie od zakończenia postępowania administracyjnego i uprawomocnienia się wydanych przez inspekcję rozstrzygnięć.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.1.2005

  Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

  Protokół kontroli inspektor sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia (...)

 • 11.1.2010

  Do czego są uprawnieni inspektorzy transportu drogowego?

  Inspektorzy transportu drogowego uprawnieni są do przeprowadzania kontroli w transporcie drogowym, w tym kontroli ruchu drogowego. Inspektor transportu drogowego, podczas przeprowadzania kontroli drogowej, (...)

 • 28.7.2017

  Wypadek przy pracy - co dalej?

  Bez względu na charakter pracy świadczonej w zakładzie pracy oraz ryzyko z nią związane, a także bez względu na wprowadzone przez pracodawcę środki bezpieczeństwa, w każdym zakładzie pracy (...)

 • 20.4.2018

  Inspektor ochrony danych

  RODO – inaczej niż jest obecnie – przewiduje sytuacje, gdy wyznaczenie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe, np. kiedy administrator danych jest organem lub podmiotem publicznym (...)

 • 16.10.2017

  Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

  Kodeks pracy wyróżnia następujące podstawowe rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Umowa (...)