Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Pytanie:

Karta kredytowa została wydana w styczniu 2003 r. i wtedy też został uruchomiony kredyt. Po wielokrotnym przekroczeniu dopuszczalnego salda i braku jakiejkolwiek spłaty umowa kredytowa została rozwiązana w styczniu 2005 r. W czerwcu 2005 r. komornik wszczął postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego (Bankowego Tytułu Egzekucyjnego). Od którego momentu w moim przypadku biegnie trzyletni okres przedawnienia i czy postępowanie egzekucyjne wszczęte przez komornika przerywa jego bieg? Jeśli tak to jaki jest kolejny termin przedawnienia? Nadal 3 lata czy 10 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 124 § 2 kodeksu cywilnego w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. 

Art. 125 § 1 kc stanowi natomiast, iż roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.  

W bardzo wyraźny sposób kwestię przedawnienia w przypadku wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 lipca 2003 r., sygn. II CKN 363/2001:

  1. Wystawienie przez bank tytułu wykonawczego w trybie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (poprzednio obowiązująca ustawa) nie przerywało biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem.
  2. Złożenie przez bank wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji na podstawie bankowego tytułu wykonawczego przerywało bieg przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem.
  3. Przepis art. 125 § 1 kc nie ma zastosowania do roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem wykonawczym.

W zakresie pierwszego punktu cytowanej wyżej sentencji należy jednak podkreślić, iż kwestia ta jest jednak przedmiotem sporów także w orzecznictwie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 r., sygn. II CKN 986/2000, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia roszczenia nim objętego (art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Dz. U. 1997 r. Nr 140 poz. 939 ze zm. i art. 123 § 1 pkt 1 kc). Orzeczenie to spotkało się zarówno z krytycznymi, jak i aprobującymi komentarzami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: