e-prawnik.pl Porady prawne

Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia

Pytanie:

Przeciwko Spółce sp.z o.o. toczyło się postępowanie egzekucyjne z wniosku Banku, jako wierzyciela. Postanowieniem z dnia 25.01.2008r., doręczonym Bankowi w dniu 31.01.2008r., Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu, iż egzekucja okazała sie bezskuteczna (umorzenie na podst. art 824 par. 1, pkt. 3 k.p.c). Następnie Bank, wobec bezskuteczności egzekucji, wystąpił z roszczeniem o zapłatę ww. należności przeciwko członkom zarządu, na podstawie art. 299 k.s.h.. W związku z tym skierował do członków zarządu wezwania do zapłaty, z których jedno z nich zostało odebrane 31.01.2011r. przez jednego z członków zarządu, zaś sam pozew o zapłatę został wniesiony dopiero w dniu 12.08.2011r., a więc kilka miesięcy po upływie terminu 3-ch lat, o którym mowa w art. 442 par. 1 kodeksu cywilnego. Na skutek tego pozwu Sąd wydał wyrok zaoczny z nakazem zapłaty. Bank-wierzyciel skierował więc wniosek do postępowania egzekucyjnego i takie postępowanie zostało właśnie wszczęte. W związku z zamiarem wystąpienia do sądu o pozbawienia wyroku tytułu wykonawczego, czy w opisanym przypadku jest uzasadnione podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia banku, na podst.art. 442 par. k.c.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia

11.2.2013

Kwestia będąca przedmiotem pytania była kanwą licznych wypowiedzi judykatury i doktryny. Obecnie nie ulega wątpliwości, że do przedawnienia roszczeń wierzycieli spółki z o.o. względem członków zarządu stosuje się regulacje Kodeksu cywilnego, dalej k.c. (art. 2 k.s.h.) dotyczące przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym (art. 442 z ind. 1 po uchyleniu w 2007 roku art. 442 k.c.) por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 stycznia 2009 roku V CSK 498/2007, uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 listopada 2008 roku III CZP 72/2008, Krzysztof Strzelczyk, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Potrzeszcz Radosław, Siemiątkowski Tomasz, Naworski Jerzy Paweł, Strzelczyk Krzysztof, LexisNexis Polska, Warszawa 2010.

Zgodnie z art. 442 z ind. § 1 k.c. bieg trzyletniego przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Będzie to najczęściej dzień bezskutecznej egzekucji wierzytelności, już wtedy bowiem wierzyciele dowiadują się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia (por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 czerwca 2005 roku, V CK 736/2004).

W związku z powyższym należy uznać, że w opisanym stanie faktycznym doszło do przedawnienia roszczeń wierzyciela wobec członków zarządu spółki z o.o. z powodu upłynięcia trzyletniego terminu przedawnienia (w dniu 31 stycznia 2011 roku). Odebrania wezwania do zapłaty przez członka zarządu nie powoduje bowiem przerwania terminu przedawnienia, chyba, że w związku z wezwaniem doszło do uznania roszczenia (art. 123 k.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Przedawnienie roszczenia

xxx

15.2.2013 10:58:57

Re: Przedawnienie roszczenia

Czy dopuszczalne jest podnoszenie zarzutu przedawnienia w postępowaniu egzekucyjnym skoro mógł zostać a nie został podniesiony w stadium jurysdykcyjnym?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ