Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Pytanie:

Czy zobowiązanie podatkowe dot. podatku od towarów i usług za 1994 uległo przedawnieniu, czy też w opisanej sytuacji (poniżej) obowiązuje znowelizowany przepis art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej? Zaległości w uregulowaniu zobowiązań w podatku od towarów i usług dotyczą okresu styczeń-czerwiec 1994 roku. W tej sprawie została wydana decyzja z dnia 21.12.1996, w której została podana kwota należności, od której nie wniesiono odwołania. W dniu 4.11.1998, sporządzono protokół o stanie majątkowym, a 7.02.2000 r. nastąpiło sądowe wyjawienie majątku. W roku 2005 i 2006 urząd skarbowy dokonał dłużniczce zwrotu podatku (z rozliczenia rocznego PIT 36, przekazując telefonicznie informację, iż zobowiązanie z tyt. podatku z 1994 r. uległo przedawnieniu). Natomiast w 14.08.2007 Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje postanowienie o zaliczeniu nadpłaty z tytułu podatkowego za 2006 na poczet zaległości. Dłużniczka odwołuje się od tego postanowienie. Izba Skarbowa w postanowieniu z dnia 26.11.2007, uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. W uzasadnieniu podaje m.in.: Z informacji organu podatkowego I instancji wynika, iż w postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowy nie zostały zastosowane środki egzekucyjne wymienione w art. 1 a pkt. 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, natomiast spisano protokół o stanie majątkowy podatnika i dokonano wyjawienia majątku. W rozumieniu zatem cytowanego art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej jego brzmieniu obowiązującym od 01.09.05 czynności egzekucyjnych nie przerywają biegu przedawnienia, a ponieważ nowelizacji Ordynacji podatkowej przyjęta w ustawie z dnia 30.06.2005 o jej zmianie oraz zmianie niektórych innych ustaw ogłoszona w Dz.U. z 02.08.05 Nr 143, poz. 1199 nie zawiera przepisów przejściowych w doniesieniu do tegoż art. 70 § 4 , to należy przyjąć, iż ma on zastosowanie do wszystkich zobowiązań po tej dacie. 22.02.08 Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia, iż zaległość nie podlega przedawnieniu. Z dniem 1.09.05 wszedł z życie przepis art. 70 § 4 ustawy ordynacja podatkowa, który znajduje zastosowanie do przedawnienia zobowiązań podatkowy powstałych po dniu 1.09.05 jak i tych zobowiązań, które powstały przed datą i istnieją w dniu 2005, zobowiązanie podatkowe powstało przed dniem 1.09.05 i przed tą datą bieg terminu przedawnienia został przerwany przez zastosowanie czynności egzekucyjnej (spisanie protokołu o stanie majątkowym i dokonanie wyjawienia majątku przed sądem) art. 70 § 3 ustawy ordynacja podatkowa w brzemieniu obowiązującym do dnia 1.01,03 postępowanie egzekucyjne nie zostało zakończone przed dniem 1.09.2005, wiec na podstawie nowego art. 70 § 4 ustawy ordynacja podatkowa w związku z art. 21 ustawy nowelizującej, termin przedawnienia zobowiązania biegnie na nowo od dnia 1.09.2005. Na to postanowienie zostało wniesione zażalenie . W postanowieniu Dyrektor Izby Skarbowej utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie organu podatkowego I instancji, uzasadniając, iż spisany został protokół o stanie majątkowym, a 07.02.2000 nastąpiło sądowe wyjawienie majątku zobowiązanej, o których czynnościach została zobowiązana powiadomiona. W ten sposób, w myśl założeń art. 70 § 3 Ordynacji podatkowej, w wersji obowiązującej do 31.12.02 nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, trwające aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego. Nie zmieniła tych przewidywań nowela art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej z 12.09.2002, wprowadzona w życie z dniem 1.01.2003, gdyż ona także uzależniła rozpoczęcie nowego biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego od zakończenia postępowania egzekucyjnego obejmującego to zobowiązanie podatkowego, wyrażającego się bądź zrealizowaniem tytułu wykonawczego skierowanego do egzekucji, bądź formalnym umorzeniem postępowania egzekucyjnego poprzez wydanie stosownego postanowienia. Bezsprzecznie postępowanie egzekucyjne nie zostało dotąd zakończone w żaden sposób, a zatem należy przyjąć ,iż przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatniczki trwało do 01.09.2005 , kiedy to ustawodawca nowelizacją art. 70 § 4 z 30.06.2005 wprowadził rozpoczęcie na nowo tego biegu, przerwanego w skutek zastosowania środka egzekucyjnego, już po dniu następującym po jego zastosowaniu. Czy zobowiązanie podatkowe dot. podatku od towarów i usług za 1994 uległo przedawnieniu, czy też w opisanej sytuacji (powyżej) obowiązuje znowelizowany przepis art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Okoliczność, czy wejście w życie znowelizowanego art. 70 § 4 Ordynacja podatkowej w związku z art. 21 ustawy nowelizującej, spowodowała, iż termin przedawnienia zobowiązań wcześniejszych zaczął biec na nowo od dnia 1 września 2005 r. była już przedmiotem sporów sądowych pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi. W sporze tym Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie opowiedział się jednak po stronie podatników stwierdzając, iż brak jest podstaw do przyjęcia poglądu, że termin przedawnienia zobowiązania od dnia 1 września 2005 r. biegnie na nowo, o ile po tej dacie nie doszło do jego przerwania poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego (tak: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2007 r., sygn. II FSK 668/06; Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2007 r., sygn. II FSK 518/06).

W swoich szczegółowych rozważaniach Sądy Administracyjne podkreśliły, iż w art. 21 noweli z dnia 30 czerwca 2005 r. wprowadzono zasadę bezpośredniego działania nowego prawa (tempus regit actum) w kwestii przedawnienia zobowiązań podatkowych, powstałych przed wejściem w życie tejże ustawy nowelizującej.

Wobec tego kwestię przerwania biegu terminu przedawnienia ww. zobowiązania podatkowego należało oceniać na podstawie znowelizowanego art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej (dalej o.p.) - a nie wedle poprzednio obowiązującej treści tego przepisu. W myśl bowiem zasady ustanowionej w art. 21 ustawy nowelizującej, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego powstałego przed wejściem w życie tejże noweli i nie przedawnionego do tego czasu, należy oceniać według przepisów znowelizowanych, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Oznacza powyższe, że jeżeli zobowiązanie podatkowe nie przedawniło się do dnia wejścia w życie nowelizacji (1 września 2005 r.), to w świetle obowiązującego po tej dacie art. 70 § 4 o.p. należy również ustalać, od kiedy termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zaczął biec na nowo (także w przypadku jego przerwania przed dniem 1 września 2005 r.).

Na uwadze należy mieć przy tym okoliczność, iż treść zdania pierwszego art. 70 § 4 o.p. po nowelizacji była identyczna z treścią tego przepisu sprzed nowelizacji (w obydwu przypadkach: "Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony".). Zmiana art. 70 § 4 o.p., dokonana z dniem 1 września 2005 r. ustawą nowelizującą, polegała na zmianie końcówki drugiego zdania § 4 art. 70 o.p.: "Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne", poprzez zastąpienie zwrotu "zakończono postępowanie egzekucyjne" formułą "zastosowano środek egzekucyjny".

Skoro więc, wobec niezmienionej treści tego przepisu, w rozpatrywanej sprawie bieg terminu przedawnienia został przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego w np. 2000 r., to brak jest podstaw do przyjęcia poglądu, że termin ten od dnia 1 września 2005 r. biegnie na nowo, o ile po tej dacie nie doszło do jego przerwania poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.4.2012

  Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

  Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel podatkowy nie może domagać się od dłużnika (podatnika) uregulowania zobowiązania, ponieważ mimo niespełnienia powinności ze strony dłużnika, wskutek (...)

 • 22.3.2018

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania (...)

 • 4.2.2014

  Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

  Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, (...)

 • 30.4.2017

  Przedawnienie zobowiązań podatkowych

  Przedawnienie zobowiązania podatkowego to sytuacja, w której organ podatkowy, na skutek upływu oznaczonego czasu, nie może dochodzić zapłaty podatku. Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, (...)

 • 17.2.2012

  Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

  Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 lat czy też 5 lat, okres ten może być dodatkowo wydłużony. Może bowiem dojść do sytuacji, (...)