Przedłużenie umowy ubezpieczenia OC

Pytanie:

Zgodnie z przepisami w przypadku nie wypowiedzenie umowy OC pojazdów mechanicznych, zostanie ona przedłużona na kolejny okres. Czy jest możliwość, aby została ona samoczynnie przedłużona na innych warunkach niż poprzednia umowa tzn. firma ubezpieczeniowa zmieniła zasady i nie uwzględnia zniżki za bezszkodową jazdę? Skoro w poprzedniej polisie widniały zniżki w kwocie 60%, to czy bez informowania ubezpieczonego umowa mogła być zawarta nie uwzględniając żadnych zniżek? Czy istnieje jakaś podstawa prawna, która reguluje tą sprawę? Czy jest możliwe samoczynne przedłużenie umowy na innych warunkach?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...) jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Oznacza, to że zostaje zawarta nowa umowa według aktualnie obowiązujących zasad. Ustawa nie używa bowiem słów, że umowa uważana jest za przedłużoną, co sugerowałoby, iż zostaje zawarta wedle poprzednich warunków. Zgodnie z prawem cywilnym zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. To jednak umowa nie jest bezterminową, lecz umową zawartą na czas określony. Przy czym nawet jeśli umowa zawarta na czas określony zostałaby zmieniona w trakcie jej obowiązywania, to takie zmiany będą obowiązywały jeśli druga strona się na nie zgodzi. Jeśli się na nie nie godzi, to ma możliwość jej wypowiedzenia. W powyższym przypadku doszło do zmiany ustalania zasad wysokości składki. Jednakże te zmiany nie dotyczyły poprzedniej umowy, lecz nowo zawieranych. Zatem dopiero nowa umowa została zawarta wedle niekorzystnych warunków, o których Pan nie wiedział.

Zgodnie z kodeksem cywilnym przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia. Przepis wprowadza zasadę posługiwania się przy zawieraniu umów ubezpieczenia ogólnymi warunkami ubezpieczenia, gdyż masowość tych umów czyni niemożliwym negocjowanie przez ubezpieczyciela z każdym klientem szczegółów treści umowy. Z tego względu istotne postanowienia dla wszystkich umów w zakresie danego rodzaju ubezpieczenia określają w sposób jednolity ogólne warunki ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia określają w między innymi sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej lub opłat pobieranych przez zakład ubezpieczeń oraz metod ich indeksacji, a także ich wysokość. Poza tym jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Agnieszka Z

9.12.2010 20:3:19

Re: witam

mam pytanie poprzednia umowa była spisana w firmie TUW obejmowała pakiet osobowy + oc samochodu za kwotę 500 PLN rocznie , umowa ta wygasła w dniu 1 listopada 2010 roku agent który spisał tę umowę zmienił pracę i przeszedł do firmy Alianz . Za ten sam samochód ubezpieczony w oc już bez pakietu osobowego żąda 1800 PLN i twierdzi że muszę podpisać tę umowę i dalej ją kontynuować mimo ze to inna firma a stawka cztery razy większa . Czy to jest zgodne z prawem??? na informację czekam podaje e-mail


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: