Przejęcie długu (zmiana dłużnika)

Pytanie:

Dwie firmy A i B zawarły umowę sprzedaży nieruchomości, która była obciążona hipotekami. Nastąpiło przeniesienie własności. W ww. umowie zawarto zastrzeżenie, iż zapłata ceny przez nabywcę nieruchomości nastąpi w przypadku usunięcia przez zbywcę wpisów hipotecznych, poprzez uregulowanie zobowiązań hipotecznych. W przypadku gdyby tego zbywca nie zrobił nabywcy, zgodnie z zapisem w umowie, będzie przysługiwało uprawnienie do dokonania spłaty zobowiązań na rzecz wierzycieli hipotecznych. Ponieważ zbywca nie usunął wpisów hipotecznych, nabywca skorzystał z ww. uprawnienia i zawarł ze zbywcą nieruchomości umowę o przejęciu długu. Umowa ta zawarta tylko między dwiema stronami miała charakter warunkowy, ponieważ była uzależniona od późniejszej zgody wierzycieli hipotecznych na przejęcie długu (zmiany podmiotowej po stronie dłużnika). W przypadku odmowy wierzycieli nie dojdzie do przejęcia długu. Jakie znaczenie w podatku dochodowym od osób prawnych i ew. VAT dla firmy A (zbywcy nieruchomości), a jakie dla firmy B (nabywcy nieruchomości) będzie mieć ww. zmiana podmiotowa po stronie dłużnika w postaci przejęcia długu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przejęcie długu zbywcy nieruchomości przez nabywcę nieruchomości ma charakter zapłaty za tę nieruchomość, tzn. zbywca nieruchomości zostanie zwolniony z długu (a więc uzyska korzyść związaną ze zbyciem nieruchomości), natomiast nabywca poniesie koszt w postaci konieczności zapłaty długu za zbywcę (a więc poniesie wydatek związany z nabyciem nieruchomości). Skutki zatem takiego przejęcia długu powinny być na gruncie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług (VAT) identyczne, jak skutki zapłaty za nieruchomość, gdyby zapłata ta nastąpiła bezpośrednio od zbywcy do nabywcy. Jeśli natomiast przejęcie długu miało charakter warunkowy i z jakichś względów do tego przejęcia nie dojdzie, skutki będą takie, jakby nie nastąpiła zapłata za nabytą nieruchomość.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odpowiedzialność przejemcy długu wobec dłużnika w razie braku zgody wierzyciela na przejęcie długu

  Strony mogą zastrzec w umowie (np. sprzedaży nieruchomości), iż nabywca (osoba trzecia) przejmie dług sprzedawcy, który ten posiada wobec innego podmiotu (np. banku w ramach zawartej umowy (...)

 • Przejęcie długu

  Kodeks cywilny reguluje sytuacje, w których na podstawie odpowiedniej umowy następuje podmiotowa zmiana dłużnika stosunku zobowiązaniowego. Zmiana ta polega na wstąpieniu w miejsce dłużnika (...)

 • Uznanie długu przez dłużnika

  W doktrynie polskiego prawa cywilnego i orzecznictwie sądowym utrwalił się podział oświadczeń w przedmiocie uznania długu na właściwe i niewłaściwe uznanie długu. Dowiedz się, na czym polega (...)

 • Przejęcie długu nie zawsze oznacza wygaśnięcie hipoteki...

  Artykuł 525 Kodeksu cywilnego stanowi wyjątek od ogólnej zasady, że zabezpieczenie rzeczowe jest skuteczne wobec wszystkich - uznał Sąd Najwyższy.

 • Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

NA SKÓTY