Przejęcie mieszkania przez wierzyciela

Pytanie:

Pierwsza licytacja nieruchomości - brak chętnych na zakup. Druga licytacja - jeden oferent proponuje zakup za cenę wywołania, wygrywa licytację, jednak nie płaci wylicytowanej kwoty w terminie (zrezygnował z zakupu wylicytowanej nieruchomości). Czy w tej sytuacji wierzyciel może żądać przejęcia na własność nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionym stanie faktycznym wierzyciel nie może żądać przejęcia nieruchomości na własność, lecz powinien złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie licytacji (drugiej) na warunkach przewidzianych dla poprzedniej licytacji.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie (art. 969 § 1 kpc). Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie przybicia wierzyciel może żądać wyznaczenia ponownej licytacji. Dopiero nie przystąpienie żadnej osoby do ponownie wyznaczonej (drugiej) licytacji daje prawo wierzycielowi do przejęcia nieruchomości na własność.

Warto także wskazać, iż jeśli wierzyciel nie zgłosi wniosku o przeprowadzenie ponownej licytacji w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o wygaśnięciu przybicia, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY