Przejęcie spółki

Pytanie:

W jaki sposób przejąć spółkę jawną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy zaznaczyć, że konieczne jest występowanie po stronie kupujących dwóch osób. Nie ma bowiem możliwości stworzenia jednoosobowej spółki jawnej. Dalszą procedurę regulować powinna umowa spółki jawnej – to w tym dokumencie należy szukać zapisów dotyczących zmian podmiotowych w zakresie działającej spółki. Jak wynika z art. 10 kodeksu spółek handlowych ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W przypadku przeniesienia uczestnictwa w spółce jawnej na inne podmioty za zobowiązania spółki istniejące w chwili przejęcia solidarną odpowiedzialność ponosić będą dotychczasowi wspólnicy oraz osoby, które na mocy zawartej umowy będą nowymi wspólnikami.

Inną możliwością przejęcia spółki wraz z prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem byłoby nabycie akcji lub udziałów w spółce kapitałowej powstałej z uprzedniego przekształcenia spółki jawnej. Procedurę przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową regulują przepisy art. 571-574 kodeksu spółek handlowych, przy czym jeśli sprawy spółki prowadzili wszyscy wspólnicy to w sytuacji przekształcania mielibyśmy do czynienia z uproszczoną procedurą. Kolejnym krokiem byłoby zawarcie umów zbycia udziałów lub akcji w zależności od tego w jaki podmiot zostałaby przekształcona spółka jawna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY