Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań

Pytanie:

Zakład pracy A przejął część zakładu pracy B oraz część wykonywanych przez zakład pracy B zadań. Poinformował o tym pracowników. Pracownicy dostali wypowiedzenia zmieniające i porozumienie do umowy o pracę, którym to porozumieniem zmienia się pracodawca (z zakładu B na zakład A). Czy jeden zakład pracy może przejąć cześć drugiego zakładu pracy i część wykonywanych przez ten drugi zakład pracy zadań? Jakie ujemne konsekwencje mogą się z tym wiązać dla pracownika? Czy w związku z tym potrzebne jest w/w porozumienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przejęcie części zakładu pracy przez inny zakład pracy uregulowane zostało w art. 23[1] Kodeksu pracy. Przepis ten szczegółowo reguluje procedurę przejmowania pracowników zakładu pracy przejmowanego przez zakłady pracy przejmujący. Dopuszczalne jest przejęcie zarówno całego zakładu pracy jak i jego części przez drugi zakład pracy. Dopuszczalne jest również przejęcie części zadań jednego zakładu pracy wraz z przejęciem części pracowników wykonujących te zadania. Przejęcie części zadań przez jeden zakład pracy od drugiego zakładu pracy nie wynika wprost z art. 23[1] kp, ale dopuszczone zostało w orzeczeniu Sądu Najwyższego (orzeczenie z dnia 10 grudnia 2004 r. sygn. akt I PK 103/04. Wstąpienie nowego pracodawcy w stosunki pracy zawarte przez poprzedniego pracodawcę z pracownikami następuje automatycznie, z mocy prawa. Poprzedni pracodawca nie musi więc składać pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego ani zawierać aneksu do umowy.

Pracodawca nie może rozwiązać ani zmienić stosunku pracy z pracownikiem tylko z powodu przejęcia zakładu pracy. Tej reguły nie można zmienić przez zawarcie z pracownikami aneksów do umów o pracę. Oczywiście na mocy zgodnego porozumienia zmiany czy rozwiązanie są zawsze dopuszczalne. Poza tym nie można wykluczyć, iż nowy pracodawca dokona rozwiązania czy zmiany stosunku pracy z innych, obiektywnych przyczyn (np. racjonalizacja zatrudnienia).

W związku z przejęciem zakładu pracy ciąży zarówno na pracodawcy przejmującym jak i na pracodawcy przejmowanym obowiązek informacyjny względem swoich pracowników. Jeżeli w zakładzie pracy działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawcy informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Jeżeli w zakładzie pracy nie działają zakładowe organizacje związkowe pracodawcy powinni wykonać obowiązek informacyjny indywidualnie wobec każdego z pracowników.

W związku z przejęciem zakładu pracy pracownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. W przypadku rozwiązania przez pracownika stosunku pracy w tym trybie pracownikowi nie przysługuje odprawa pieniężna.

Opisana powyżej procedura nie dotyczy pracowników świadczących pracę na podstawie spółdzielczej umowy o prace, umowy mianowania, powołania i wyboru. Wobec w/w pracowników pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na tych podstawach oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY