e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Pytanie:

Jestem właścicielem (jako osoba fizyczna) prawa do wieczystego użytkowania działki na której znajduje się warsztat w którym prowadzę działalność gospodarczą. Prawo to zostało nabyte w lipcu 1997 r. Od tamtego czasu do Starostwa odprowadzam roczną opłatę za użytkowanie wieczyste. Czy nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania może nastąpić nieodpłatnie , uwzględniając że prowadzę tam działalność gospodarczą? Proszę o podstawę prawną.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie użytkowania wieczystego

4.12.2008

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego przysługuje Pani/Panu prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek usługowy – budynek do prowadzenia działalności gospodarczej – warsztatu.

Kwestię przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności reguluje ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami powołanego aktu, osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy (13 października 2005 roku) użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne (art. 1 ust. 1 ustawy).

Powołany powyżej przepis art. 1 ust. 1 wyraźnie wskazuje, iż uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe bądź zabudowanych garażami bądź tez na te cele przekazanych.

Regulacja ta nie obejmuje więc nieruchomości zabudowanych na inne cele niż wymienione powyżej, a więc nieruchomości zabudowanych na cele gospodarcze, handlowe, usługowe oraz innych niezabudowanych w ogóle nieruchomości – chyba że będą to nieruchomości rolne.

Jak więc wynika z powyższego, wobec tego, że nieruchomość zabudowana jest budynkiem przeznaczonym na cele usługowe, nie ma podstaw do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Nie przysługuje więc Pani/Panu takie uprawnienie.

Jednocześnie na marginesie możemy wskazać, iż przekształcenie następuje zgodnie z art. 4 ustawy odpłatnie. Wyjątek przewiduje przepis art. 5 ustawy, przewidujący nieodpłatne przekształcenie dla osób, które użytkowanie wieczyste uzyskały:

  1. w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.; 

  2. na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279). 

W takim przypadku przekształcenie jest dopuszczalne nawet wówczas, gdy nieruchomość jest przeznaczona na inne cele niż mieszkaniowe czy też garażowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ