e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Pytanie:

Spółdzielnia mieszkaniowa jest wieczystym użytkownikiem gruntów, na których ma posadowione budynki. Jakie są podstawy prawne żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność? Czy spółdzielnia mieszkaniowa może skorzystać z tego trybu nabycia prawa własności? Jakie poniesie koszty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie użytkowania wieczystego

20.12.2007

Spółdzielnia mieszkaniowa będąca właścicielem budynków mieszkalnych może skorzystać z regulacji zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1459) i wystąpić z żądaniem takiego przekształcenia (art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy). Warunkiem jest, by spółdzielnia była użytkownikiem wieczystym w dniu wejścia w życie tej ustawy, czyli 13 października 2005 r.

Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje:

  • starosta - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne;
  • wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa - odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Spółdzielnia będzie do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłatę ustala się na podstawie jej wartości (wyceny dokonuje rzeczoznawca - na koszt wnioskodawcy), z tym że na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny, nie jest to jednak jego obowiązkiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Przekształcenie użytkowania wieczystego

krzych

5.2.2011 11:34:50

Re: Przekształcenie użytkowania wieczystego

Pan Prawnik nie odróżnia osoby prawnej (spółdzielni) od osoby fizycznej (członka spółdzielnia) w związku art 519 k.c. kto wnosił środki pieniężne z tytułu użytkowania wieczystego .Spółdzielnia czy członek spółdzielni ? Wg,fałszowanych sprawozdań finansowych to spółdzielnia ,ale każdy członek może przedstawić w sądzie dowody że to opłacał !!!! (i nie była to darowizna na rzecz spółdzielnia ) więc z jakich środków własnych spółdzielnia opłacane było prawo użytkowania wieczystego by móc przenieść własność ?. Dziki Zachód ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ