e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcone użytkowanie wieczyste we własność

Pytanie:

Czy właściciel gruntu (jednostka samorządu terytorialnego) może odmówić użytkownikowi wieczystemu wykupu oddanego mu w użytkowanie gruntu. Użytkownik ma grunt na 99 lat, płaci roczne opłaty lecz po trzech latach stwierdza, że stać go na zakup na własność całej nieruchomości. Korzysta więc z prawa pierwokupu, czy gmina może to zablokować, jeśli tak to w jakich przypadkach, pod jakimi warunkami?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcone użytkowanie wieczyste we własność

13.6.2005

Gmina (jednostka samorządu terytorialnego) co do zasady nie ma obowiązku sprzedawania gruntów użytkownikom wieczystym oddanym im w użytkowanie wieczyste.

Jedynie ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności daje ewentualnie pewne możliwości. Jeżeli nie spełnia Pan warunków postanowionych przez jej postanowienia, to nie przysługuje Panu skuteczne roszczenie względem gminy o przeniesienie własności użytkowanego gruntu. Tak więc przepisy ustawy stosuje się do osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego przed dniem 31 października 1998 r., a także do osób fizycznych będących ich następcami prawnymi i złożą wniosek, o którym mowa w art. 2, do dnia 31 grudnia 2000 r. Użytkownik wieczysty składa wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do:
1) starosty albo prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, jeżeli użytkowanie wieczyste jest ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
2) wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa, jeżeli użytkowanie wieczyste jest ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego.
Ewentualną decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydaje powyższy organ. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej. Osoba, która nabyła własność nieruchomości na powyższej podstawie, zobowiązana jest do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następuje nieodpłatnie na rzecz użytkowników wieczystych oraz ich następców prawnych:

  1. którym nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w związku z utratą mienia wskutek wojny 1939 - 1945 r. i którzy pozostawili majątek na terytorium nie znajdującym się na obecnym obszarze Państwa Polskiego,

  2. którzy na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Państwo Polskie mieli otrzymać ekwiwalent za mienie pozostawione za granicą, a wartość tego mienia jest wyższa od opłaty, o której mowa powyżej,

  3. którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w związku z wywłaszczeniem dokonanym po 1949 r., a przed dniem 1 sierpnia 1985 r., 

  4. którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na podstawie wszelkich tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

  5. którym przyznano jako dotychczasowym właścicielom lub ich następcom prawnym prawo wieczystej dzierżawy lub prawo zabudowy (prawo użytkowania wieczystego), na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, bez względu na termin przyznania tego prawa lub termin wniesienia czynszu lub opłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ