Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania

Pytanie:

Związek wyznaniowy jest wieczystym użytkownikiem działki budowlanej. W akcie notarialnym wieczysty użytkownik (czyli związek wyznaniowy) zobowiązuje się do rozpoczęcia budowy na nieruchomości w ciągu 2 lat i jej ukończenia w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego, a także do utrzymania budynku w należytym stanie, a w razie rozbiórki lub zniszczenia, do odbudowy w ciągu 3 lat. W przypadku nie dotrzymania tych zobowiązań Skarbowi Państwa służy prawo rozwiązania umowy i odebrania terenu. Skarb Państwa do tej pory nie skorzystał z przysługującego mu prawa (od dnia zawarcia aktu notarialnego minęło 17 lat). Obecnie związek wyznaniowy wystawił przedmiotową nieruchomość na sprzedaż. Czy w przypadku sprzedaży i przeniesienia prawa użytkowania wieczystego (czyli gdy Skarb Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu lub nie wystąpi do sądu o odebranie działki związkowi wyznaniowemu, ze względu na niespełnienie warunków użytkowania wieczystego, a między sprzedającym a kupującym dojdzie do podpisania aktu notarialnego), Skarb Państwa może wystąpić do sądu o odebranie działki kupującemu, korzystając z zapisów aktu notarialnego zawartego ze związkiem wyznaniowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Strony ustanawiając prawo wieczystego użytkowania zawarły umowę, w ramach której wieczysty użytkownik zobowiązał się do wzniesienia budynków w określonym w umowie czasie. W przypadku nie wywiązania się z postanowień umownych przez wieczystego użytkownika, drugiej stronie służy prawo do rozwiązania umowy. Prawo do rozwiązania umowy w razie nie wywiązania się z umowy o wzniesienie budynków stanowi uprawnienie właściciela a nie jego obowiązek. Może on ze swojego uprawnienia skorzystać w każdym czasie, ale nawet w przypadku spełnienia się przesłanek do rozwiązania umowy, nie ma on obowiązku rozwiązania umowy. Ponieważ budynki nie zostały do tej pory wzniesione, cały czas istnieje na nieruchomości stan upoważniający Skarb Państwa do rozwiązania umowy.

Użytkownik wieczysty może rozporządzać swoim prawem, w tym może dokonać zbycia prawa użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej bez zgody właściciela gruntu. Jednakże dokonując zbycia prawa użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty zbywa je w takim zakresie, w jakim sam je posiada. W związku z tym w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej, będzie ona związana treścią umowy zawartej między właścicielem a pierwotnym użytkownikiem wieczystym. Wynika to z podstawowej zasady prawa cywilnego, że następca prawny nie może nabyć prawa w szerszym zakresie, niż posiadał je zbywca. Wynika z tego, że w przypadku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej, właściciel będzie mógł rozwiązać umowę użytkowania wieczystego ze skutkiem wobec nabywcy (osoby trzeciej).

Postanowienia umowy określające sposób korzystania z nieruchomości, na której ustanowione zostało użytkowanie wieczyste, podlega wpisowi do księgi wieczystej tej nieruchomości. Z chwilą wpisu treść tych postanowień staje się skuteczna wobec wszystkich uczestników obrotu. Osoba trzecia, która nabędzie prawo użytkowania wieczystego, nie będzie mogła się bronić wobec właściciela nieruchomości (Skarbu Państwa), że nie była jej znana treść umowy łączącej go z pierwotnym użytkownikiem wieczystym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY