e-prawnik.pl Porady prawne

Przeprowadzanie procedury przetargu przez podwykonawcę

Pytanie:

Czy podwykonawca może przeprowadzać przetarg publiczny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przeprowadzanie procedury przetargu przez podwykonawcę

28.7.2011

Postępowanie przeprowadza i przygotowuje zamawiający, co do zasady ustawa wymaga, aby zamawiający przeprowadził je osobiście. W takim przypadku za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik zamawiającego, a pracownicy w takim zakresie, w jakim powierzono im wykonanie tych czynności. Zamawiający może działać przez przedstawiciela w zakresie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania aż do podpisania umowy włącznie. Przedstawicielstwo może opierać się na ustawie lub na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). W tym miejscu warto zwrócić uwagę na art. 17 ustawy regulujący kwestię wyłączenia od udziału w postępowaniu m.in. osób, które ubiegają się o to zamówienie lub pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Ponadto osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, których występowanie uzasadnia bądź nie wyłączenie od udziału w postępowaniu.
W naszej ocenie sytuacja, gdy zamawiający jednocześnie występuje jako podwykonawca prowadziłaby do uzasadnionych wątpliwości co do zachowania zasad uczciwej konkurencji w postępowaniu przetargowym. Przede wszystkim wydaje się, że zasadnym byłoby podejrzenie o pewnego rodzaju „zmowę" między zamawiającym, a wykonawcą, który następnie jako podwykonawcę wybiera zamawiającego. Podstawowym obowiązkiem zamawiającego jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 6 listopada 2006 r., sygn. UZP/ZO/0-2739/06).
Warto zwrócić uwagę ponadto na art. 200 ust. 2 ustawy przewidujący możliwość wymierzenia kary pieniężnej dla zamawiającego, który określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Wysokość kary pieniężnej ustalana będzie w zależności od wysokości zamówienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ