e-prawnik.pl Porady prawne

Przeprowadzenie ankiety

Pytanie:

Grono przyjaciół chce rozpocząć działalność niszową, skierowaną do konkretnej grupy osób zainteresowanych; ale wcześniej - przed rozpoczęciem działalności - chcą się zorientować, czy ich pomysł znajdzie odbiorców. Więc osoby te przed rozpoczęciem działalnosci chcą przeprowadzić w Internecie dobrowolną ankietę. A nastepnie wśród uczestników ankiety chcą rozlosować nagrody. Czy taka forma pozyskania wiedzy jest zgodna z prawem? Czy nie narażą się fiskusowi, fundując kilka nagród?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przeprowadzenie ankiety

1.3.2009

Strona 1 z 2

Przepisy podatkowe nie przewidują zakazu obdarowywania kogokolwiek przedmiotami. Jeśli wartość przedmiotu darowizny wyniesie mniej niż 4.902 zł, to nie wystąpi nawet podatek od darowizny.

W przypadku jednak, jeśli istnieje element losowości, jest ryzyko, iż zastosowanie znajdą przepisy ustawy o grach i zakładach wzajemnych, która określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 wskazanej ustawy, grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to m.in. loterie fantowe, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe, a także loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Jeśli zorganizowana promocja byłaby zakwalifikowana o loterii fantowych lub loterii promocyjnych, to takie loterie mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na podstawie udzielonego zezwolenia. Zezwolenia udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Dlatego częstą praktyką, aby uniknąć konieczności wnioskowania o zezwolenie do Ministra Finansów, jest wyzbycie się elementu losowości, tzn. przyznanie nagrody nie będzie zależało od losu, ale np. nagroda zostanie przyznana uczestnikowi, który np. zaproponuje najlepsze w uznaniu organizatorów hasło reklamowe, najlepsze logo etc.

Według art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem:

  1. wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, 

  2. świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, 

  3. świadczeń, o których mowa w  art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 

- nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. 

Art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przewiduje, iż: od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. 

Art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 stanowi zaś, że: wolne od podatku dochodowego są:  

6)  wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

6a)  wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

68)  wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

[W świetle art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24), w rozumieniu ustawy - prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania.]

Zatem organizator konkursu - jako płatnik - zobowiązany będzie pobrać podatek wedle zasad określonych w przepisie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli więc przedmiotem świadczeń nie są pieniądze, podatnik (tj. zwycięzca) jest obowiązany - stosownie do przepisu art. 41 ust 7 ustawy - wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem świadczenia. 

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ