Przerwanie biegu terminu przedawnienia opłaty za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy OC

Pytanie:

Czy istnieje możliwość przerwania biegu przedawnienia opłaty za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC na samochód? Czy późniejsze zawarcie umowy ubezpieczenia OC zwalnia z obowiązku dokonania opłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Bieg  przedawnienia przerywa:  

1) każda czynność organu egzekucyjnego podjęta w celu wyegzekwowania opłaty;  
2) uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w  związku z tym opłaty (np. gdyby stwierdził Pan w dowolny sposób, iż rzeczywiści jest  zobowiązany do opłaty);
3) wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w  sprawie ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia;
4) zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
 
Po przerwaniu biegu przedawnienia z przyczyny, o której mowa w:
1) pkt 1 i 2 - biegnie ono na nowo;
2) pkt 3 - okres przedawnienia biegnie na nowo od dnia zakończenia postępowania sądowego;
3) pkt 4 - okres przedawnienia biegnie od dnia podjęcia postępowania egzekucyjnego.

Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.3.2018

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania (...)

 • 17.2.2012

  Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

  Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 lat czy też 5 lat, okres ten może być dodatkowo wydłużony. Może bowiem dojść do sytuacji, (...)

 • 4.2.2014

  Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

  Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, (...)

 • 6.6.2016

  Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)

 • 6.12.2016

  Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

  W odróżnieniu od cywilistycznej instytucji przedawnienia, gdzie upływ terminu przedawnienia zobowiązania wiąże się jedynie z odpowiednim zarzutem, w systemie prawa podatkowego skutkiem przedawnienia (...)