Przerwanie przedawnienia przez wezwanie do ugody

Pytanie:

Czy wezwanie do próby ugodowej przed sądem przerywa bieg przedawnienia roszczenia? Chodzi o roszczenie zadośćuczynienia za używanie mojej nieruchomości bez tytułu prawnego. Jak sądzę, tego typu roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat. Po upływie 8 lat od wydania mi nieruchomości wezwałem dłużnika do próby ugodowej, a on stawił się w sądzie i odmówił zawarcia ugody (czyli nie uznał roszczenia). K.c. mówi, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed organem właściwym do rozpatrywania sprawy. Uważam, że wezwanie do próby ugodowej przed właściwym organem powinno zaliczać się do takich "każdych" czynności. Czy czynność ta przed sądem rejonowym przerwała bieg przedawnienia przynajmniej za nieprzedawniony okres dwóch lat? Zaznaczam, że liczę się z przedawnieniem roszczenia za 8 lat okresu używania mojej nieruchomości, ponieważ do próby ugodowej wezwałem po upływie 8 lat od wydania mi nieruchomości, a więc od większości okresów, za jakie mogę rościć minęło więcej niż 10 lat.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W prawie cywilnym przedawnienie dotyczy tylko roszczeń majątkowych. Kodeks cywilny przewiduje jako ogólne terminy przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata, 10 lat natomiast dla pozostałych roszczeń. Nadto wiele przepisów szczegółowych przewiduje terminy o innej długości. Początkiem biegu przedawnienia jest chwila wymagalności roszczenia, czyli moment od której można skutecznie domagać się spełnienia świadczenia. Kodeks cywilny stanowi, iż bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia oraz przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Jeżeli jednak rozpoznawanie spraw lub egzekwowanie roszczeń danego rodzaju zostało przekazane do właściwości innych organów, to wystąpienie z nimi przed sąd nie ma wpływu na przerwę przedawnienia. Konieczną przesłanką przerwania biegu przedawnienia jest przedsięwzięcie czynności bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Nadto bieg przedawnienia przerywa uznanie roszczenia. W przedstawionej sytuacji roszczenie nie zostało uznane, lecz przerwanie biegu przedawnienia nastąpiło na innej podstawie, którą jest wezwanie do podjęcia próby ugodowej przed wniesieniem pozwu. Takie działanie jest bowiem uważane za podjęcie czynności przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Bieg przedawnienia wobec roszczenia o zadośćuczynienie za korzystanie z nieruchomosci bez tytułu prawnego rozpoczął się z momentem zwrotu nieruchomości. W tym momencie roszczenie to stało się bowiem wymagalne. Rozmiar okresu przedawnienia, który upłynął przed jego przerwaniem nie ma wpływu na roszczenie i wierzyciel może go dochodzić w pełnej wysokości. Warto też zaznaczyć, że w przypadku posiadacza samoistnego (działajacego jak właściciela) okres przedawnienia jest odmienny. Roszczenie właściciela wobec niego o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy przedawnia się po roku od dnia zwrotu rzeczy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY