e-prawnik.pl Porady prawne

Przewlekłość postępowania

Pytanie:

Organ podatkowy prowadzi postępowanie na wniosek podatnika. Przewidziany w ordynacji 2-miesięczny okres został przekroczony. Podatnik otrzymał jednak pismo, że ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy i konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej, sprawa nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie. Organ wyznaczył przypuszczalny, nowy termin załatwienia sprawy. Upływa nowy, wyznaczony przez organ, termin. Czy organ ( który nie załatwił sprawy) może poinformować podatnika o kolejnym terminie załatwienia sprawy ( gdy został wyznaczony już wcześniej "przypuszczalny termin"), czy nie naruszy zasady praworządności i zasady pogłębiania zaufania obywateli do działania organów administracji? Czy w tej sytuacji przysługuje podatnikowi ponaglenie do organu wyższego stopnia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przewlekłość postępowania

8.7.2009

Zgodnie z art. 140 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Przepis nie stanowi, iż organ podatkowy może tylko jednokrotnie skorzystać z powyższego przepisu. W praktyce terminy załatwienia sprawy bywają wielokrotnie przesuwane w toku postępowania. W każdym takim przypadku organ musi zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Strona może przeciwdziałać niedotrzymywaniu terminu załatwienia sprawy korzystając z uprawnień przysługujących jej na gruncie art. 141 Ordynacji podatkowej. Jak stanowi en przepis na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art. 140 stronie służy ponaglenie do:1) organu podatkowego wyższego stopnia; 2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej. Organ podatkowy uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. W praktyce skorzystanie z ponaglenia może dodatkowo wydłużyć postępowanie, gdyż organ pierwszej instancji będzie musiał przekazać akta organowi drugiej instancji do oceny czy przewlekłość wystąpiła.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ