Przeznaczenie na cele mieszkaniowe

Pytanie:

Zakupiłam w 2006 r. dom. W 2009 r. otrzymałam w darowiźnie od mojej mamy również dom. Ponieważ utrzymanie dwóch domów jest drogie, postanowiłam jeden z nich sprzedać. Ulga dwuletnia (przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na cele mieszkaniowe), przy sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 i 2009 jest taka sama. Mogę \"uratować\" cześć pieniędzy, bądź wszystkie od należnego podatku (sprzedaż przez upłynięciem 5 lat) i przeznaczyć je na cele mieszkaniowe. Co jednak znaczy \"przeznaczenie mieszkaniowe\"? Rozumiem, że na pewno \"przeznaczenie na cele mieszkaniowe\" będzie miało miejsce wtedy, gdy przeznaczę część pieniędzy na remont drugiego domu, tego w którym zamieszkamy. Chętnie za pieniądze ze sprzedaży jednego domu przeznaczyłabym na zakup dwóch mieszkań, które w przyszłości przeznaczę dla moich dzieci, ale czy zakup nieruchomości większej niż 1 sztuka będzie uznawane jako przeznaczenie pieniędzy na cele mieszkaniowe. Czy \"dwuletnia ulga - przeznaczenie pieniędzy na cele mieszkaniowe\" - dotyczy tylko jednej nieruchomości - tej w której się mieszka, czy może dotyczyć wielu nieruchomości zakupionych na moje nazwisko?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z dniem 1 stycznia 2007 r. i z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpiła nowelizacja przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu/dochodu ze sprzedaży nieruchomości, niemniej jednak zgodnie z ustawami zmieniającymi, do nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed nowelizacjami stosuje się zasady opodatkowania również sprzed nowelizacji. W przypadku zatem domu nabytego w 2006 r. będą obowiązywały zasady opodatkowania z roku 2006, natomiast w przypadku domu nabytego w 2009 r. będą obowiązywały zasady z roku 2009. Faktycznie zarówno w zasadach obowiązujących w 2006, jak i w 2009 r. istnieje możliwość uniknięcia zapłaty podatku dochodowego od zbycia nieruchomościm jeśli przychód zostanie w określonym czasie wydatkowany na cele wskazane w ustawie.

Odnośnie roku 2006, przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są  przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

a)         w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

-           na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

-           na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

-           na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

-           na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-           na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e)         w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z kolei, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2009 r., tj. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Jak z kolei stanowi art. 21 ust. 25 wskazanej ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

1)   wydatki poniesione na:

a)  nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b)  nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c)  nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d)  budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e)  rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

2)   wydatki poniesione na:

a)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,

b)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),

c)  spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Zatem przepisy z roku 2009 wyraźnie stanowią o własnych celach mieszkaniowych. Za własne cele mieszkaniowe na pewno można uznać remont domu, w którym podatnik mieszka. Nie będzie jednak takim celem zakup dwóch mieszkań z przeznaczeniem w przyszłości dla dzieci.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Krzysztof Szymańs

10.4.2013 11:31:11

Re: Przeznaczenie na cele mieszkaniowe

czy ogrodzenie zakupionego gruntu lub wykonanie przyłącza wodociągowego to jest przeznaczenie na cele mieszkaniowe.

piotr

5.3.2011 15:2:51

Re: Przeznaczenie na cele mieszkaniowe

czy można uważać jako cel mieszkaniowy wymianę pieca c.o w swoim domu (oczywiście chodzi mi o zakwalifikowanie tych kosztów do ulgi ze sprzedaży nieruchomości)

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: