Przeznaczenie środków z kasy mieszkaniowej

Pytanie:

Czy wydatki poniesione na dokończenie budowy nieruchomości użyczonej na podstawie umowy użyczenia można uznać za cel mieszkaniowy, który można sfinansować ze środków kasy mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. - podatnik nie traci prawa do ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, gdy wycofane z kasy mieszkaniowej oszczędności wydatkuje zgodnie z celami systematycznego oszczędzania.

Katalog celów mieszkaniowych precyzuje ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1070, ze zm.). Stosownie do postanowień art. 8 ust. 2 tej ustawy celem systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej jest uzyskanie kredytu i przeznaczenie zgromadzonych oszczędności na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe, tj.:

  1. nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,

  2. uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, 

  3. remont domu albo lokalu, o którym mowa w pkt 1 i 2 z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania,

  4. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w powyższych punktach,

  5. nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Z cytowanych przepisów wynika, że aby nie utracić prawa do odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej podatnik powinien przeznaczyć wycofane po okresie oszczędzania środki na co najmniej jeden z wyżej wymienionych celów systematycznego oszczędzania  służący zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. W przeciwnym razie zgodnie z art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. - podatnik zobowiązany będzie do doliczenia odpowiednio - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, kwot poprzednio z tego tytułu odliczonych.

Zatem przeznaczenie zgromadzonych w kasie mieszkaniowej oszczędności, z którymi wiązały się wcześniejsze odliczenia od podatku, na inny niż wyżej wskazany cel, chociażby również mieszkaniowy, pozbawia podatnika prawa do ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

Z praktyki organów podatkowych wynika, że – podobnie jak w przypadku wszelkich ulg podatkowych – interpretują przesłanki skorzystania z ulgi wąsko. Organy podatkowe są przeciwne rozszerzaniu celów mieszkaniowych, na które mogą być przeznaczone oszczędności zgromadzone w kasie mieszkaniowej. Wynika to m.in. z faktu, iż wszelkie ulgi podatkowe należy interpretować ściśle, gdyż są to wyjątki od zasady powszechności opodatkowania.

Podsumowując, jeżeli podatnik chciałby przeznaczyć oszczędności zgromadzone w kasie mieszkaniowej na dokończenie budowy nieruchomości użyczonej na podstawie umowy użyczenia, powinien zwrócić się do właściwego organu podatkowego o wydanie pisemnej interpretacji co do przepisów prawa podatkowego (w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej). Interpretacja nie będzie dla podatnika wiążąca (wiąże tylko organy podatkowe, które nie będą mogły już zmienić stanowiska), jednakże jeżeli skorzysta z ulgi wbrew stanowisku organu podatkowego, może się spodziewać sporu z organem. Natomiast zastosowanie się do uzyskanej interpretacji stanowi najbezpieczniejsze dla podatnika rozwiązanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY