e-prawnik.pl Porady prawne

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

Pytanie:

Złożyliśmy ofertę na przetarg. Oferta była przygotowana na podstawie SIWZ i załączników. Na przetarg zostały złożone cztery oferty. Jednak jena z nich jest znacząco niższa od pozostałych ofert - ok. 50% wartości ofert pozostałych. Wygląda na to, że wszystkie oferty są ważne. Czy zatem możemy złożyć protest na wybór zamawiającego z żądaniem odrzucenia tej niskiej oferty argumentując to np. rażąco niską ceną, która może mieć wpływ na jakość wykonanych prac?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

5.12.2007

Zgodnie z art. 89 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  1. jest niezgodna z ustawą;

  2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

  3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

  5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

  6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; 

  7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Jak wynika z powyższego przepisu, zamawiający ma bezwzględny obowiązek odrzucić ofertę.

Jeżeli zachodzi podstawa do przypuszczenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę, zamawiający obowiązany jest przeprowadzić stosowną procedurę zmierzającą do ustalenia, czy rzeczywiście cena oferty jest rażąco niska. W tym celu zamawiający zwraca się do wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zgodnie bowiem z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. (UZP/ZO/0-1286/06) arytmetyczne porównanie cen z ofert może stanowić jedynie przesłankę wskazującą co najwyżej na domniemanie zaistnienia rażąco niskiej ceny, a co za tym idzie - czynu nieuczciwej konkurencji po stronie zwycięskiej firmy. Nie stanowi natomiast dostatecznego dowodu stwarzającego podstawy do odrzucenia wybranej oferty.

Z kolei Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 27 stycznia 2006 r. (UZP/ZO/0-190/06) wskazał, że za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to zatem cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów realizacji usługi.

Oferent, który poweźmie wiadomość o zaistnieniu po stronie osoby występującej w imieniu zamawiającego okoliczności skutkujących wyłączeniem, powinien zwrócić na ten fakt uwagę zamawiającego. Jeżeli zamawiający nie wyłączy danej osoby z postępowania, należałoby złożyć w tym celu do zamawiającego umotywowany protest. Należy jednak pamiętać, że protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jak więc wynika z powyższego, w pierwszej kolejności powinni Państwo zwrócić uwagę zamawiającemu, na fakt zaistnienia przesłanki odrzucenia oferty ze względu na rażąco niską cenę jednej z ofert. Jeżeli zamawiający po takim zawiadomieniu nie poweźmie odpowiednich kroków zgodnie z jego obowiązkiem wynikającym z art. 89 w/w ustawy. Wówczas mogą Państwo złożyć w tym celu protest. Należy jednak pamiętać o siedmiodniowym terminie do jego wniesienia. Na uwagę zasługuje również fakt, iż nie można protestować przeciwko temu, że zamawiający nie odrzucił jakiejś oferty, jeśli jest on dopiero na etapie badania ofert (wyrok Zespołu Arbitrów z 6 kwietnia 2005 r., UPZ/P-610/05).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ