Renta socjalna a renta cywilna

Pytanie:

Jestem osobą niepełnosprawną i pobieram rentę socjalną (dawniej z opieki społecznej, teraz z ZUS-u) i dodatek pielęgnacyjny, który pobiera moja mama. Mam dawny I stopień niepełnosprawności ze względu na ogólny stan zdrowia oraz ze względu na wzrok, na orzeczeniu jest dopisek o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale też jest uwaga, że jest możliwość podjęcia pracy w warunkach dostosowanych do możliwości osoby niepełnosprawnej. 3 lata temu zostałam potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód (m.in. doszło do skomplikowanego złamania kręgosłupa). Po długich bojach z PZU sąd uznał, że należy mi się renta powypadkowa z tytułu utraconych dochodów (przed wypadkiem miałam możliwość podjęcia pracy jako asystent naukowy na uczelni). Renta ta jest w wysokości ok. 920 zł. Do tej pory, otrzymując rentę socjalną, mogłam dorobić do wysokości tej renty - czyli 423 zł. Interesuje mnie to, na ile będę ograniczona w podejmowaniu jakiejkolwiek aktywności zawodowej w przypadku otrzymywania renty zasądzonej przez sąd i wypłacanej przez PZU? Wiadomo, że na pełen etat w "normalnych" warunkach pracować i tak nie mogę. Ale co będzie wyznacznikiem tego, jaką pracę mogę jednak podjąć? Kto i w jaki sposób będzie to sprawdzał? Czy mogę podjąć np. pracę na 1/4 lub 1/2 etatu w warunkach dostosowanych dla osoby niepełnosprawnej - np. w domu? Czy może to być np. forma zatrudnienia oparta o umowę zlecenia? Czy w przypadku takiej renty można mówić o rewaloryzacji? Jej wysokość została kilka miesięcy temu określona na podstawie średniej wysokości dochodów asystenta uczelni. Może zastrzec to jakoś w ugodzie jaką właśnie zawieram z PZU?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Renta, którą będzie pani otrzymywać od PZU jest rentą, o której mówi art. 444 kodeksu cywilnego. Na jego podstawie poszkodowany, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Czym innym jest renta wypłacana z ZUS-u.

Prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.  Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa powyżej, uważa się zatrudnienie, służbę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie działalności pozarolniczej.  Za przychód w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej uważa się przychód stanowiący zadeklarowaną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Za przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego

Oprócz powyższych przychodów wpływ na zawieszenie renty socjalnej mają przychody zaliczane do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do tych przychodów nie należy odszkodowanie w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.  Przychody z takiej renty są zwolnione od podatku.

Do przychodów mających wpływ na rentę socjalną zalicza się ponadto przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Jak najbardziej możliwe jest więc jednoczesne pobieranie renty socjalnej oraz renty płaconej przez PZU, bez niebezpieczeństwa, że renta socjalna zostanie zmniejszona czy zawieszona. Możliwe jest też podjęcie pracy zarobkowej w warunkach przystosowanych dla osoby niepełnosprawnej. Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, o których mowa powyżej, w łącznej kwocie wyższej niż 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych. Kwota aktualnego (tj. za III kwartał) przeciętnego wynagrodzenia wynosi  347,24 zł. Oznacza to, że osoba otrzymująca rentę socjalną może, zachowując to świadczenie, otrzymywać wynagrodzenie np. z tytułu umowy o pracę (lub umowy zlecenia) w wysokości 704,20 (brutto). Wynagrodzenie minimalne będzie od 1 stycznia wynosiło 899zł.

W ugodzie zawieranej z PZU warto zawrzeć klauzulę rewaloryzacyjną, tak, by wysokość renty mogła być zwiększana wg inflacji i , jeśli zwiększą się zarobki osób zatrudnionych na stanowisku asystenta uczelni. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

kasia

8.5.2011 19:30:3

Re: Renta socjalna a renta cywilna

brat ma rete socjalnom przez zus 611zl.mama wyjechala zagranice i zostawila nas z dlugiem za mieszkanie i komornik zabiera bratu 152zl.za mieszkanie ktore mama jest najemczyniom.prosze o odpisanie czy mogom bratu zabierac za matki dlugi


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.7.2018

  Od kiedy wyższa renta socjalna?

  Nowelizacja przepisów podnosi rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrośnie więc z 865,03 zł do 1.029,80 zł.

 • 4.9.2018

  Renta socjalna już z podwyżką

  Z dniem 1 września weszła w życie ustawa podwyższająca rentę socjalną. Otrzymujący to świadczenie dostaną dodatkowo wyrównanie liczone od czerwca.

 • 26.4.2018

  Renta socjalna w górę

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej zakłada podwyższenie od 1 czerwca 2018 roku renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. (...)

 • 30.7.2016

  Renta rodzinna - Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)