Roszczenie windykacyjne właściciela wobec posiadacza nieruchomości

Pytanie:

Co w przypadku kiedy w czasie posiadania i opłacania przeze mnie nieruchomości odnajdzie się lub zgłosi właściciel bądź jego spadkobiercy i będą chcieli odzyskać swoją własność? Czy poniesione przeze mnie koszty związane z uregulowaniem zaległości i bieżących wydatków \"przepadną\"? Kto będzie miał prawo do nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do czasu zasiedzenia, tytuł prawny pozostaje po stronie właściciela lub jego następców prawnych. Przed upływem terminy zasiedzenia mogą oni skorzystać z następującego uprawnienia przewidzianego w Kodeksu cywilnego:


Art.222.§1.Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.
§2.Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.
W przedmiocie zwrotu podatku należy wskazać na istnienie następującego przepisu w KC:


Art.226.§1.Samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.
§ 2.Samoistny posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem.


Jak widać i w tym przypadku wiele zależy od faktu bycia w złej lub dobrej wierze. Z ostrożności procesowej przyjmujemy istnienie złej wiary. Wówczas, w świetle powyższego przepisu można żądać zwrotu tylko tzw. nakładów koniecznych. Jak wskazuje doktryna prawnicza: „należy stwierdzić, że nakładami koniecznymi są wydatki, których celem jest utrzymanie rzeczy w stanie zdatnym do normalnego korzystania, zgodnie z przeznaczeniem. Mieszczą się tu wydatki na remonty i konserwację rzeczy, dokonanie zasiewów, utrzymanie inwentarza, podatki oraz inne świadczenia publiczne, ubezpieczenia rzeczy (por. J. Ignatowicz (w:) Kodeks..., s. 609; S. Rudnicki, Komentarz..., s. 318; E. Skowrońska-Bocian (w:) Kodeks..., s. 536).”3
Rozważając nadal sytuację prawną posiadacza w dobrej wierze zwróćmy uwagę, że roszczenie o zwrot nakładów koniecznych przysługuje mu, o ile dokonane nakłady „nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy". Dla konfrontacji trzeba też przypomnieć, że samoistny posiadacz w dobrej wierze nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne (art. 224 § 1 zd. 2 k.c.). Ustawodawca zachowuje więc równowagę, regulując uprawnienia i obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY