Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Pytanie:

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca wstrzymał wypłatę wynagrodzenia nie podając przyczyny. Czy oświadczenie, iż "z powodu nie wypłacenia mi wynagrodzenia rozwiązuję umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym" 1. Jest wystarczające i skuteczne? 2. Czy jest konieczne podanie terminu i możliwości odwołania się pracodawcy do Sądu Pracy? 3. Jaki termin do odwołania się od takiego wypowiedzenia ma pracodawca?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 55 § 11 kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Przesłankę, o której mowa w powołanym przepisie, spełnia zachowanie pracodawcy polegające na niewypłaceniu pracownikowi w terminie przysługującego mu wynagrodzenia. W wyroku z dnia 4 kwietnia 2000 r. (sygn. akt I PKN 516/99, opublikowanym w OSNP 2001/16/516) Sąd najwyższy stwierdził, że przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 11 KP) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia. Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do tego orzeczenia obowiązkiem pracodawcy jest terminowe wypłacanie wynagrodzeń, a nie uzyskiwanie na nie środków finansowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracodawca nie wypłacił całości czy części wynagrodzenia.

 Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z podanej przyczyny nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Zatem aby w zaistniałej sytuacji skutecznie rozwiązać z pracodawcą ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę należy złożyć pracodawcy  - w terminie 1 miesiąca od dnia uzyskania przez pracownika wiadomości o niezapłaceniu w wymaganym terminie wynagrodzenia (w ogóle bądź opóźnieniu w zapłacie) - pismo, w którym pracownik oświadcza, że rozwiązuje umowę o pracę zawartą w dniu ... (wpisać datę) bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków, to jest niewypłacenia w terminie wynagrodzenia  za miesiące ... (określić jakie). Oświadczenie o treści wskazanej w pytaniu, jeżeli zostało złożone na piśmie i w wymaganym terminie jest jednak wystarczające i skuteczne.

 W oświadczeniu pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie jest konieczne zamieszczanie pouczenia o przysługujących pracodawcy środkach prawnych, gdyż przepisy kodeksu pracy nakładają obowiązek zawarcia takiego pouczenia jedynie w sytuacji wypowiadania umowy o pracę lub jej rozwiązywania bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

 Pracodawcy nie przysługuje odwołanie od rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 11 kodeksu pracy, lecz w razie gdy takie rozwiązanie jest nieuzasadnione pracodawcy w myśl przepisu art. 611 i 612 kodeksu pracy przysługuje roszczenie o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. Roszczenie pracodawcy ulega przedawnieniu z upływem roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość, iż doznał szkody wskutek nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę na podstawie art. 55 § 11, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Oznacza to, że po tym terminie pracodawca nie będzie mógł skutecznie wystąpić z takim roszczeniem do sądu. Aby zatem pracodawca uzyskał odszkodowanie muszą zostać spełnione dwie przesłanki: brak przyczyny rozwiązania umowy o pracę oraz poniesienie przez pracodawcę szkody, powiązanej normalnym związkiem przyczynowym z nieuzasadnionym niezwłocznym rozwiązaniem umowy przez pracownika (art. 361 § 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy).

 Natomiast w razie uzasadnionego rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas nieokreślony przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art. 55 § 11 kodeksu pracy). Jeżeli pracodawca odmawia wypłaty odszkodowania, to pracownik może go dochodzić przed sądem pracy. Ciąży na nim dowód wykazania, że pracodawca ciężko naruszył wobec niego swoje podstawowe obowiązki. Pracodawca nie ma obowiązku dochodzenia od pracownika odszkodowania na podstawie art. 611 i art. 612 (jest to jego prawo), a zatem w razie wytoczenia powództwa przez pracownika o odszkodowanie z § 11 art. 55 kodeksu pracy pracodawca może postawić zarzut braku przyczyny rozwiązania umowy wskazanej w tym przepisie, mimo że sam nie wniósł powództwa o odszkodowanie przewidziane w art. 611 (tak uchwała SN z dnia 4 marca 1999 r., III ZP 3/99, OSNAPiUS 1999, z. 17, poz. 542).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

jerzy bojanowski

24.6.2013 11:14:0

Re: Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

W dniu 19.06.2013 rozwiązałem umowę o prace z art.55. par. 1 /pracodawca od 5 miesięcy nie wypłaca należnego wynagrodzenia/. W dniu dzisiejszym otrzymałem świadectwo pracy bez podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Nie zgadzam się z tą sytuacją - jak mogę dalej postąpić w celu otrzymania prawidłowego świadectwa pracy. Proszę o odpowiedz - pozdrawiam Jerzy Bojanowski


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: