Sądowy podział majątku wspólnego

Pytanie:

Czym charakteryzuje się sądowy podział majątku wspólnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sądowy podział majątku wspólnego powinien obejmować cały ten majątek, jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do jego części (art. 1038 par. 1 k.c.). Sądowy podział majątku wspólnego jest dokonywany w postępowaniu nieprocesowym. Właściwy jest sąd rejonowy (art. 507 k.p.c.) miejsca położenia majątku. Sąd rozpoznaje sprawę na rozprawie (art. 608 k.p.c.), w składzie jednego sędziego bez udziału ławników (art. 509 k.p.c.). Z wnioskiem o podział majątku wspólnego może wystąpić każde z małżonków lub każdy. Wnioskodawcą może być nabywca udziału w majątku wspólnym, nabywca spadku lub udziału w spadku, w skład którego wchodzi udział małżonka w majątku wspólnym. Jeżeli wniosek złożyło jedno z małżonków, uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego powinno być drugie z małżonków. Uczestnikiem tego postępowania może też być każda inna osoba legitymowana do złożenia wniosku o jego wszczęcie, w szczególności wierzyciel jednego z małżonków (uchwała SN z 12 kwietnia 1995 r., III CZP 34/95, LexPolonica nr 304414, OSNC 1995, nr 7-8, poz. 109).  Gdy wszyscy uczestnicy postępowania złożą zgodny wniosek co do sposobu podziału majątku wspólnego, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych, a projektowany sposób podziału nieruchomości na jej części jest zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: