Samochód w firmie a zastaw rejestrowy

Pytanie:

Spółka jawna kupiła samochód na umowę kupna sprzedaży. Podatek PCC1 został uiszczony. Jednak przerejestrowanie jeszcze nie nastąpiło z powodów formalnych - okazało się ze poprzedni właściciel nie usunął zastawu rejestrowego, mimo że kredyt juz dawno spłacił. Od jakiego momentu spółka może wpisywać w koszty rachunki za eksploatację (paliwo, naprawy etc) : czy od momentu zakupu pojazdu czy od momentu jego rejestracji na spółkę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obciążenie samochodu formą zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego, nie stanowi przeszkody w jego zbyciu. Problemy związane z rejestracją pojazdu nie mają wpływu na fakt, że spółka stała się jego właścicielem i od chwili nabycia może zaliczać wydatki na eksploatację samochodu do swoich kosztów. Trzeba jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach dotyczących samochodów osobowych (za taki przepisy ustawy o podatku dochodowym uznają każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg). W przypadku takich samochodów sposób rozliczenia wydatków na eksploatację zależy od ujęcia samochodu w ewidencji środków trwałych. Spółka może uznać nabyty samochód za swój środek trwały, jeśli przewidywany okres jego używania jest dłuższy niż rok. Aby samochód mógł być za taki środek uważany, spółka musi być jego właścicielem, a ten warunek można uznać za spełniony z chwilą podpisania umowy sprzedaży (powyższe warunki dotyczą zresztą również samochodów ciężarowych). W przypadku samochodu osobowego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, nie uważa się bowiem za koszty podatkowe wydatków na eksploatację w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Do chwili zaliczenia takiego samochodu osobowego do środków trwałych i ujęcia go w ewidencji, spółka musi więc prowadzić tzw. „kilometrówkę” w celu określenia kwoty wydatków, które mogą zostać uznane za koszt. Od chwili ujęcia samochodu osobowego w ewidencji środków trwałych, wydatki takie nie podlegają już ww. limitowaniu. 

W przypadku samochodów osobowych obowiązują również inne ograniczenia. Otóż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 EURO, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie uważa się również za koszty odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 EURO przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania (art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Przedmiot zastawu rejestrowego

  W przeciwieństwie do zwykłego zastawu, uregulowanego w kodeksie cywilnym, zastaw rejestrowy pozwala zastawcy (dłużnikowi) na zatrzymanie zastawionej rzeczy i czerpanie z niej pożytków. Jest (...)

 • 27.4.2012

  Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

  W celu ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy - obowiązkowo na piśmie (w przeciwnym wypadku umowa będzie nieważna) oraz wpis do rejestru. Na jej podstawie ustanawia się na (...)

 • 9.11.2004

  Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego jest konkretnym prawem zastawnika, które może być przedmiotem obrotu. Obrót ten jest jednak ograniczony, gdyż nie jest możliwe przeniesienie prawa zastawu (...)

 • 16.12.2003

  Propozycje układowe - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Kiedy dłużnik decyduje się na skorzystanie z postępowania układowego musi złożyć w tym celu odpowiedni wniosek (podanie) oraz dołączyć do niego – między innymi – propozycje układowe. (...)

 • 25.3.2018

  Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

  W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)