Samowolna budowa

Pytanie:

Pan X wybudował na swojej działce dom w roku 2006, postawiony w miejsce odkrytej wiaty zadaszonej na granicy z sąsiadem. 9 lat temu uzyskał zgodę na piśmie na postawienie na granicy posesji budynków garażowych, nie budynków mieszkalnych. I takie budynki 9 lat temu postawiono, gdzie na ich końcu stanęła odkryta wiata. Sąsiad nie wyraził zgody na postawienie budynku mieszkalnego w miejsce stojącej wiaty. Nie wyraził jej również w roku 2006, kiedy zaczęto stawiać tam budynek. Pan X nie zważając na sąsiada taki budynek postawił. Fakt taki chcę podnieść na sprawie sądowej. Zarzucając fakt wybudowania budynku na granicy z sąsiadem chcę załączy pisemne oświadczenie sąsiada, że na taką budowę nie wyraził zgody. Mam uzasadnione powody uważać, że takiej zgody nie otrzymał od Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, bo chyba bez zgody sąsiada, PIND nie wyda pozwolenia. Problem w tym, że Pan Kowalski i szef PIND to koledzy i czy przeciw taki układom cokolwiek można zrobić. PIND w rozmowie z sąsiadem podnoszącym problem uznał, że ten budynek wybudowany został 9 lat temu wiedząc doskonale, że postawiono go w minionym roku. Czy zgoda PIND jest potrzebna by rozpocząć budowę? Czy PIND musi mieć zgodę sąsiada na piśmie na wydanie zgody? Czy PIND jest zobowiązana do odpowiedzi na piśmie sąsiadowi, że taką zgodę wydał? Czy PIND jest zobowiązana do udzielenia mi pisemnej odpowiedzi na pytanie o zgodę na postawienie budynku? Budynek w tej sytuacji (tak mi się wydaje) powinien zostać zburzony. Czy mam rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na budowę budynku mieszkalnego wymagane jest pozwolenie na budowę. Jest to decyzja administracyjna wydawana w wyniku postępowania administracyjnego, które sąsiad jest stroną. Oznacza to, że sąsiad powinien zostać wcześniej powiadomiony o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z projektem. W trakcie tego postępowania może sprzeciwić się budowie, ale mimo to organ może, zależnie od określonych okoliczności, wydać pozwolenie. W takim wypadku sąsiad może odwołać się od decyzji. Jeśli postępowania i decyzji w ogóle nie było to mamy do czynienia z nielegalną budową – samowolą budowlaną. Organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę jest organ architektoniczno-budowlany (starosta), a nie organ nadzoru budowlanego. Inspekcja Nadzoru Budowlanego powinna jednak m.in. kontrolować zgodność budowy z projektem. Organ budowlany nie musi mieć zgody sąsiada na piśmie, żeby wydać pozwolenie na budowę.

Jeśli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie podjął żadnych czynności w razie samowoli budowlanej, należałoby zwrócić się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego powinien bowiem powinien nakazać rozbiórkę budynku lub wstrzymanie robót budowlanych. Nakazanie rozbiórki następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli natomiast samowolna budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, organ nadzoru budowlanego nie nakazuje rozbiórki, lecz wstrzymuje prace budowlane stosownym postanowieniem oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni określonych dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: