e-prawnik.pl Porady prawne

Siedziba wykonawcy w zamówieniach publicznych

Pytanie:

Czy będąc firmą córką zagranicznej firmy, mającej siedzibę w innym kraju i posiadającej 100% naszych udziałów, możemy bez problemu podpisać umowę konsorcjum i wystartować w przetargu w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Siedziba wykonawcy w zamówieniach publicznych

22.6.2004

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawczy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  Tak więc ograniczenia w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą być wynikiem właściwości danego przedmiotu zamówienia. Nie mogą jednak one dotyczyć pochodzenia wykonawcy lub jego struktury własnościowej. Takie ograniczenia traktować należałoby jako sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji. Jeżeli zatem firma została dopuszczona do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju, nie ma przeszkód, aby brała udział w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Nie stoi temu również na przeszkodzie fakt, iż 100% udziałów w tej firmie posiada zagraniczna firma. Wspomnieć należy, iż jeżeli podmioty w celu uczestniczenia w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego zawierają konsorcjum, obowiązane są wytypować ze swego grona pełnomocnika. do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ