e-prawnik.pl Porady prawne

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Pytanie:

Proszę o szczegółowy wypis wszystkich proceduralnych kroków, które należy uczynić, aby skarga była przyjęta, łącznie z adresem do kogo kierowane, w jakim języku można ją sformułować, podanie wszystkich formalnych wymagań jakim zadość uczynić należy, aby skarga została uznana za dopuszczalną. Jakimi aktami prawnymi kierują się sędziowie trybunału decydując o dopuszczalności skargi? Jakie są wszystkie nieprzekraczalne terminy w procedurze? Jakie są związane ze skargą koszta i czy istnieją sposoby alternatywne finasowania w przypadku, gdy osoba skarżąca takich środków nie posiada? Proszę o opis całego przebiegu procedury rozpatrywania skargi, gdy jest ona przyjęta.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

6.12.2004

Wymogi wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu są następujące: - jeśli wnosi ją jednostka, musi wskazać jakie dokładnie prawo zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zostało jej zdaniem naruszone, - może być złożona dopiero po wyczerpaniu całej procedury odwoławczej przewidzianej prawem wewnętrznym, w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia ostatecznej decyzji, - skarga nie może być anonimowa, - nie może dotyczyć sprawy już rozpatrywanej przez ETPC lub rozpatrywanej w innej procedurze międzynarodowej, - skarga może być złożona w jednym z języków państw stron Konwencji (np. polskim), ale samo postępowanie toczy się tylko w języku angielskim lub francuskim. Procedura przed ETPC: - skarga trafia albo do 3-osobowego komitetu, który podejmuje decyzje o jej dopuszczalności albo bezpośrednio do 7-osobowej Izby, - po uznaniu dopuszczalność skargi podejmuje się najpierw próbę polubownego załatwienia sprawy, - jeśli to nie przynosi rezultatów, Izba przeprowadza rozprawę; jest ona publiczna (wyjątkowo może zostać utajniona), zapewniony jest dostęp do dokumentów sprawy w Kancelarii ETPC, - sędziowie przy orzekaniu opierają się na Konwencji: decydują czy konkretny przepis prawa wewnętrznego narusza jakieś prawo zagwarantowane w Konwencji, - jeśli takie naruszenie zostanie stwierdzone, Izba orzeka słuszne zadośćuczynienie pokrzywdzonej stronie; nie ma prawa jednak zmieniać przepisu wewnętrznego państwa-strony, Państwo musi to zrobić samo, - w ciągu 3 miesięcy od wydania przez Izbę wyroku, każda ze stron może, w wyjątkowych wypadkach, wnioskować o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby; Wielka Izba zgadza się rozpatrzyć sprawę tylko, gdy zachodzą poważne problemy dotyczące interpretacji Konwencji lub jej protokołów. Jedyny termin, jaki musi Pan dochować, to nieprzekroczenie 6 miesięcy od wydania ostatecznego wyroku przez jurysdykcję krajową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

ewe

22.1.2011 9:29:35

Re: Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

bardzo konkretne przedstawienie sprawy, bardzo przydatne informacje


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ