Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

Pytanie:

Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli chodzi o składanie sprawozdań finansowych to obowiązek ten został uregulowany w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z jej art. 69 ust. 1:

Art. 69. 1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 -także sprawozdanie z działalności -w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

W konsekwencji omawiana ustawa, w przypadku stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą, obliguje do złożenia w sądzie rejestrowym -oprócz sprawozdania finansowego -także pakietu dokumentów zawierającego:

1) odpis uchwały lub postanowienia organu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;

2) odpis uchwały o podziale zysku bądź pokryciu straty;

3) opinię z badania sprawozdania finansowego, niezależnie od tego, czy było ono obligatoryjne, czy też nie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.1.2015

  Kto podpisuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?

  W myśl obowiązujących przepisów prawa, spółka komandytowa jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego i jego złożenia do właściwego sądu rejestrowego

 • 19.11.2018

  Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

  Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem (...)

 • 16.7.2013

  Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

  Drogą do likwidacji stowarzyszenia jest jego rozwiązanie. Nie są to pojęcia tożsame. Likwidacja stowarzyszenia polega na zaprzestaniu działalności, rozdysponowaniu majątku oraz wykreśleniu z Krajowego (...)

 • 26.7.2017

  Nowe obowiązki sprawozdawcze dot. paliw ciekłych

  Sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba ustawy - Prawo energetyczne) należy składać w terminie 14 dni (...)

 • 21.4.2018

  Sprawozdania finansowe i zmiany w KRS

  Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą wyłączone z obowiązku przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania oraz (...)