Sprostowanie świadectwa pracy

Pytanie:

Zadzwoniła do mnie była pracownica ( pracowała od 06.03.2006r. do 01.04.2006r.) o wystawienie korekty świadectwa pracy. Na pieczątce jest z up. i moje nazwisko bez imienia. Pracownica potrzebuje świadectwo podpisane imieniem i nazwiskiem, bo zapisuje się do Urzędu Pracy jako bezrobotna. Urząd Pracy nie honoruje tego świadectwa. Czy mam obowiązek wystawić ponowne świadectwo pracy? Jeżeli tak czy będzie to jako korekta?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prostowanie świadectwa pracy, które zawiera nieprawdziwe lub niepełne informacje, następuje w trybie uregulowanym w art. 97 § 2 [1] kodeksu pracy. Pracownik ma prawo w terminie siedmiu dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie. Odmowa pracodawcy sprostowania świadectwa pracy otwiera dopiero pracownikowi sądową drogę dochodzenia sprostowania świadectwa pracy. Termin do wniesienia do sądu pracy powództwa przeciwko pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy wynosi 7 dni od dnia doręczenia pracownikowi przez pracodawcę zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Upływ terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem oraz upływ terminu do wystąpienia z powództwem przeciwko pracodawcy mają ten skutek prawny, że wygasa prawo pracownika dochodzenia sprostowania świadectwa pracy na drodze sądowej. Upływ terminu sąd bierze pod uwagę z urzędu, a nie na zarzut pozwanego. W art. 265 § 1 wskazano jednak, że sąd przywróci na wniosek pracownika uchybiony termin, jeżeli pracownik bez swojej winy nie dokonał w terminie czynności, o których mowa w art. 97 § 2 [1] kp. Zgodnie z art. 265 § 2 kp wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Pracodawca może dobrowolnie uwzględnić spóźniony wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy.

Jak wynika z powyższego pracownik powinien zgłosić do pracodawcy wniosek o sprostowanie świadectwa pracy, wówczas na podstawie niniejszego wniosku pracodawca jest zobowiązany (jeżeli wniosek jest uzasadniony) do wydanie nowego świadectwa pracy w terminie 7 dni od doręczenie wniosku.

Stanowisko powyższe zostało usankcjonowane w § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, w którym wskazano, że „pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W razie uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy”.

W związku z powyższym będzie Pan obowiązany wystawić nowe świadectwo pracy, które będzie uznawane jako sprostowanie do poprzednio wydanego.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: