Sprzeciw od nakazu na urzędowym formularzu

Pytanie:

Spółdzielnia mieszkaniowa wniosła pozew przeciwko lokatorce o zapłatę za niepłacony czynsz. Sąd wydał nakaz w postępowaniu upominawczym. Lokatorka ma wszystkie dowody wpłat, gdyż rok wcześniej również spółdzielnia mieszkaniowa domagała się zaległych opłat i wykazała wówczas, że zaległości nie ma. Nie ma ich również teraz. Złożyła więc sprzeciw od nakazu. Dziś Sąd wezwał lokatorkę do usunięcia braków formalnych, tj. uiszczenia opłaty sądowej (nie piszą ile), oraz złożenia sprzeciwu na właściwym formularzu. Kwota wynikająca z nakazu to ok. 2800 pln. Czy rzeczywiście sprzeciw od nakazu w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Rejonowy na kwotę 2800 zł musi być składany na specjalnym formularzu? Trochę mnie to zaskoczyło, no i przy okazji, jaka jest opłata od sprzeciwu ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postępowanie w sprawie o zapłatę czynszu, które toczy się przed sądem rejonowym jest postępowaniem uproszczonym. Zgodnie bowiem z art. 5051 kpc, przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

  1. o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty, 

  2. o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Zgodnie z art. 5052 kpc, pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. W przepisie tym nie wymieniono sprzeciwu od nakazu zapłaty. Wziąwszy pod uwagę jednak fakt, że poszczególne postępowania odrębne nakładają się na siebie i krzyżują, należy uznać, iż w opisywanym przypadku znajdzie zastosowanie i art. 503 § 2 kpc dotyczący postępowania upominawczego, zgodnie z którym, jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Zatem, również i sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym powinien być wniesiony na urzędowym formularzu.

Odnosząc się natomiast to kwestii związanej z wniesieniem opłaty, to należy wskazać co następuje. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.  Jeżeli ustawa nie przewiduje pobrania opłaty od pewnej kategorii pism, to pisma te nie podlegają opłacie. W art. 3, gdzie wymieniono pisma podlegające opłacie, nie został wymieniony sprzeciw od nakazu zapłaty, a zatem naszym zdaniem, wnoszonego sprzeciwu się nie opłaca. Niemniej jednak, skoro zostali Państwo wezwani do opłacenia sprzeciwu, nie powinno się tego wezwania ignorować, być może sąd uznał, że powinna być wniesiona opłatę podstawową w wysokości 30 zł.

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa jest jednak pobierana od pism, które co do zasady podlegają opłacie, a więc stwierdzenie, że sprzeciw od nakazu zapłaty podlega opłacie podstawowej powinno być oparte na stwierdzeniu, że sprzeciw co do zasady podlega opłacie. Być może taki pogląd sąd oparł na przepisie art. 19 ust. 4, zgodnie z którym, trzy czwarte części opłaty pobiera się od powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym. Zatem, być może na podstawie tego artykułu sąd uznał, że sprzeciw jest pismem, który podlega opłacie i skoro nie jest wskazana konkretna opłata, pozwany powinien wnieść opłatę podstawową. Naszym zdaniem, w celu wyjaśnienia tych wątpliwości i uniknięcia nieporozumień, należy skontaktować się z sądem i dopiero po uzyskaniu wiadomości podjąć odpowiednie kroki.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: