Sprzeczność między decyzją o warunkach zabudowy a projektowanym planem zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Jak postąpić w sytuacji, gdy decyzja o warunkach zabudowy zezwala na przeznaczenie danego terenu na budowę zbiornika na ścieki komunalne, a jednocześnie projektowany miejscowy plan zagospodarowania będzie zabraniał takiej budowy na tym terenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dla rozstrzygnięcia tego problemu istotne jest przytoczenie stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że "ani władztwo planistyczne gminy, ani niesporna konieczność ochrony zasobów wody pitnej nie uzasadnia sama przez się wprowadzania całkowitego zakazu wyposażania terenów przeznaczonych w planie na rozwój budownictwa mieszkaniowego w elementarne wyposażenie, a w szczególności – szczelne, bezodpływowe zbiorniki [...] § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.): W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska”".


Inaczej mówiąc sporządzenie przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niedopuszczającego budowy "szamba" na nieruchomościach przeznaczonych w tym planie na cele mieszkalne w sytuacji, w której ustawodawca nakłada obowiązek takiej budowy z uwagi na brak kanalizacji, stanowi podstawę do zaskarżenia uchwały wprowadzającej w życie ten plan w części dotyczącej owego zakazu. NSA stwierdził bowiem, że taka uchwała (plan) narusza konstytucyjną zasadę praworządności i proporcjonalności w ograniczaniu praw jednostki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odblokowane wyodrębnianie mieszkań w starych budynkach

  Będzie łatwiej uzyskać własność lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Po uchwaleniu przez obie izby parlamentu nowelizacja ustawy o własności lokali czeka na podpis Prezydenta.

 • Odległość ściany od granicy działki...

  W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)

 • Zwolnienie od opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

  W dniu 25 kwietnia 2017 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która dotyczy stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w (...)

 • Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać (...)

 • Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie (...)

NA SKÓTY