Sprzedaż lokalu z zasobu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Pytanie:

Czy mogę kupić lokal należący do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na preferencyjnych warunkach?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestią wymagającą rozważenia jest kwestia możliwości kupienia przedmiotowego lokalu na preferencyjnych warunkach. O możliwości sprzedaży oraz warunkach kupienia lokalu, jest zamieszkiwany przez lokatora, rozstrzygają przepisy Rozdziału 6. Sprzedaż lokali mieszkalnych ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (dalej z.S.Z.R.P)

Zgodnie z art. 55 ust. 1 z.S.Z.R.P. Lokale mieszkalne, w stosunku do których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawo własności lub inne prawa rzeczowe, mogą być zbywane pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2. Z kolei ust. 2 tego przepisu stanowi, że Nie mogą być zbywane lokale mieszkalne:

1) znajdujące się w budynkach oddanych do użytku po dniu 30 czerwca 2004 r., z zastrzeżeniem ust. 3;

2) stanowiące kwatery;

3) stanowiące kwatery internatowe;

4) zajmowane na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony.

Z kolei zgodnie z art. 56 z.S.Z.R.P. Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego, innego niż kwatera i kwatera internatowa, przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 z.S.Z.R.P. przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), będący w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej „Agencją”, stanowiący własność Skarbu Państwa, przekazany Agencji przez Ministra Obrony Narodowej, lokal mieszkalny pozyskany od spółdzielni mieszkaniowej i towarzystwa budownictwa społecznego oraz

Zgodnie z art. 56 z.S.Z.R.P. prawo do nabycia lokalu mieszkalnego, innego niż kwatera i kwatera internatowa, przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY