e-prawnik.pl Porady prawne

Sprzedaż lokalu z zasobu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Pytanie:

Czy mogę kupić lokal należący do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na preferencyjnych warunkach?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż lokalu z zasobu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

3.12.2011

Kwestią wymagającą rozważenia jest kwestia możliwości kupienia przedmiotowego lokalu na preferencyjnych warunkach. O możliwości sprzedaży oraz warunkach kupienia lokalu, jest zamieszkiwany przez lokatora, rozstrzygają przepisy Rozdziału 6. Sprzedaż lokali mieszkalnych ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (dalej z.S.Z.R.P)

Zgodnie z art. 55 ust. 1 z.S.Z.R.P. Lokale mieszkalne, w stosunku do których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawo własności lub inne prawa rzeczowe, mogą być zbywane pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2. Z kolei ust. 2 tego przepisu stanowi, że Nie mogą być zbywane lokale mieszkalne:

1) znajdujące się w budynkach oddanych do użytku po dniu 30 czerwca 2004 r., z zastrzeżeniem ust. 3;

2) stanowiące kwatery;

3) stanowiące kwatery internatowe;

4) zajmowane na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony.

Z kolei zgodnie z art. 56 z.S.Z.R.P. Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego, innego niż kwatera i kwatera internatowa, przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 z.S.Z.R.P. przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), będący w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej „Agencją”, stanowiący własność Skarbu Państwa, przekazany Agencji przez Ministra Obrony Narodowej, lokal mieszkalny pozyskany od spółdzielni mieszkaniowej i towarzystwa budownictwa społecznego oraz

Zgodnie z art. 56 z.S.Z.R.P. prawo do nabycia lokalu mieszkalnego, innego niż kwatera i kwatera internatowa, przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ