e-prawnik.pl Porady prawne

Stosunek pracy z nauczycielem bez kwalifikacji

Pytanie:

W przedszkolu społecznym zostały zatrudnione 3 nauczycielki, które nie posiadają kwalifikacji do pracy w przedszkolu - posiadają wykształcenie pedagogiczne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika. Rozpoczęły pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony (3 miesiące). Następnie dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego (Stowarzyszenia) nawiązał z nimi stosunek pracy na czas nieokreślony. Dwie osoby zobowiązały się do uzyskania wymaganych kwalifikacji i rozpoczęły studia z zakresu edukacji przedszkolnej. Trzecia osoba deklaruje rozpoczęcie nauki w przyszłym roku szkolnym. Czy w przedszkolu społecznym można nawiązać stosunek pracy na czas nieokreślony z nauczycielem nie posiadającym przygotowania pedagogicznego w zakresie wychowania przedszkolnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Stosunek pracy z nauczycielem bez kwalifikacji

4.1.2008

Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela, ilekroć w przedmiotowej ustawie jest mowa o:

  • nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach.
  • szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne, a także odpowiednio ich zespoły.

W związku z powyższym do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach będą miały zastosowanie przepisy art. 10 Karty nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem, z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Jednakże w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa powyżej, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

Jak więc wynika z przedstawionego stanu faktycznego, zatrudnione nauczycielki nie posiadają stopnia nauczyciela kontraktowego, a w związku z tym nie można zatrudnić ich na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (byłaby taka możliwość gdyby były nauczycielkami kontraktowymi). W przedstawionym stanie faktycznym należy zatrudnić takie nauczycielki na podstawie umowy o pracę na czas określony, na okres roku szkolnego, w celu odbycia stażu zawodowego, podczas którego będą one zobowiązane do uzyskania odpowiednich uprawnień pedagogicznych (w zakresie przygotowania zawodowego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ