Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

Pytanie:

WSA podtrzymał decyzję SKO unieważniającą decyzję uzgadniającą warunki zabudowy. Jednym z powodów podtrzymania unieważnienia było to, że w postępowaniu nie wyznaczono obszaru oddziaływania inwestycji, określającego, kto jest stroną w tym postępowaniu. Ponieważ decyzja o warunkach zabudowy jest wiążąca dla postępowania o pozwolenie na budowę, chcę się zwrócić do nadzoru budowlanego o zbadanie prawidłowości wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektów w postępowaniu o pozwolenie na budowę wobec potwierdzenia przez WSA zastrzeżenia odnośnie braku wyznaczenia obszaru oddziaływania inwestycji na etapie uzgodnienia warunków zabudowy. Ponieważ przy podobnych interwencjach otrzymywałem zawsze odpowiedzi odmowne na podstawie faktu, że nie byłem stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę, tym razem spodziewam się również takiej odpowiedzi. Art. 28 ust. 2 Prawo budowlane określa, kto jest stroną w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę. Możliwa jest interpretacja "rozszerzająca", zgodnie z którą chodzi o każde postępowanie odnoszące się do konkretnego pozwolenia. Z kontekstu przepisu wynika jednak, że chodzi o postępowanie z wniosku inwestora o wydanie pozwolenia na budowę. Moim zdaniem wniosek o zbadanie prawidłowości wyznaczenia stron we wstępnej fazie postępowania o pozwolenie na budowę nie wszczyna postępowania "w sprawie" pozwolenia na budowę w rozumieniu ww. artykułu. Szczególnie, że decyzję o pozwoleniu na budowę podejmuje w tym przypadku starosta (organ AAB), a kontroli prawidłowości postępowania powinien dokonać nadzór budowlany. Tak więc uważam, że - szczególnie jeśli chodzi o zbadanie zasadności uznania za stronę w postępowaniu - wniosek do nadzoru budowlanego jest wnioskiem w "innej sprawie". Czy moja interpretacja jest słuszna? Jaka jest droga prawna dla sprawdzenia, czy w postępowaniu zasadne było pominięcie strony, o ile chce się uniknąć błędnego koła w rodzaju: "zamknięte z powodu, że nieczynne"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na wstępie należy podkreślić, że unieważnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie powoduje automatycznie unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej w oparciu o nieważną decyzję. Należy w odrębnym postępowaniu unieważnić decyzję o pozwoleniu na budowę. Zgodnie zaś z art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego ustalono, że stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się na obszarze oddziaływania obiektu, będącego przedmiotem tego postępowania. Obszarem oddziaływania obiektu jest teren wyznaczony wokół danego obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w jego zagospodarowaniu (art. 3 pkt 20). Obszar oddziaływania obiektu jest wyznaczony jako: obszar ograniczonego użytkowania wyznaczany na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska (art. 135), jako otulina obszaru chronionego wyznaczona na podstawie ustawy o ochronie przyrody, jako strefy ochronne ujęć wody lub obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych wyznaczonych na podstawie prawa wodnego, jako pasy techniczne i pasy ochronne wyznaczone na podstawie ustawy o obszarach morskich RP, jako obszary ochrony zabytków wyznaczone na podstawie ustawy o ochronie zabytków lub ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym itp.

Sprawa, o którą Pan pyta jest wielce problematyczna. Istnieje jeden z poglądów wyrażony w pozycji Prawo budowlane. Przepisy i komentarz”, Edward Radziszewski, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II), Warszawa 2006, stan prawny: 28 marca 2006 r. zgodnie, z którym „nieprzekonujący jest pogląd wyrażany zwłaszcza w różnych wypowiedziach, że zmniejszenie liczby uczestników, zakwalifikowanych przepisami jako strony, pod kątem interesów inwestora, zmniejszy liczbę odwołań i skarg do organów administracji publicznej. Taki punkt widzenia jest ponadto sprzeczny z zasadą art. 2 Konstytucji RP, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a także z zasadą art. 32 Konstytucji RP, mówiącą o prawie do równego traktowania przez władze publiczne, oraz z zasadą art. 77 Konstytucji zakazującą zamykania drogi sądowej dochodzenia naruszonych praw lub wolności.

Art. 28 k.p.a. stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny lub obowiązek danego podmiotu, wynikający z postępowania, ma swoje źródło w ustawie. Skoro art. 28 ust. 2 pr. bud. ogranicza ustawowo możliwość podejmowania działań mających służyć ochronie interesów lub obowiązków danego podmiotu wynikających z ustawy przez pozbawienie podmiotu praw strony - przepis ten dokonuje naruszenia praw i wolności obywatela służących mu ustawowo z mocy wskazanych przepisów Konstytucji. Zupełnie jest niezrozumiałe, dlaczego przymiot strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę ma być wiązany z obszarem oddziaływania obiektu, kreowanym na podstawie nieokreślonych przepisów odrębnych, a nie bierze się pod uwagę art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), stanowiącego, że każdy ma prawo - w granicach określonych ustawą - do ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych. Jest to przepis z tej samej daty, co znowelizowany art. 28 ust. 2 pr. bud., a w dodatku zbieżny z ustaleniami art. 28 k.p.a. dotyczącymi stron w postępowaniu administracyjnym i nienaruszający zasady art. 32 Konstytucji, że wszyscy są równi wobec prawa, i że nikt nie może być dyskryminowany w życiu gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

W świetle tego poglądu powinien Pan być stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Stroną postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji jest nie tylko strona postępowania zwykłego, zakończonego wydaniem kwestionowanej decyzji, lecz również każdy, czyjego interesu prawnego (lub obowiązku) dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności. Taki pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 marca 2004 r., sygn. akt IV SA 4639/2002.

W przypadku dalszego nierespektowania Pana racji przysługiwać będzie Panu droga sądowa przed sądem powszechnym z tytułu szkody poniesionej przez zaistniałą sytuację, w której został Pan pozbawiony możliwości realizacji swoich praw. Istotne jest by taka szkoda zaistniała. Również będzie przysługiwało Panu powództwo mające na celu ochronę przed ewentualnymi immisjami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 6.5.2010

  Kiedy jest dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

  Wedle art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Zgodnie (...)

 • 4.3.2017

  Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • 6.2.2015

  Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • 22.6.2012

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organu. Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Czy w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)