Stwierdzenie nabycia spadku - testament

Pytanie:

Dwa miesiące temu zmarł wujek, który zostawił testament, w którym zapisał swój majątek jednej z siostrzenic. Miesiąc temu zmarła ciotka, która też zostawiła testament na korzyść tej samej siostrzenicy. Wujostwo miało dwóch synów. Jeden z synów już nie żyje. Zostawił dwoje dzieci. Czy można w jednym wniosku wystąpić o potwierdzenie praw spadkowych po wuju i po ciotce? Czy we wniosku o potwierdzenie praw spadkowych na podstawie testamentu trzeba podać synów wujostwa i dzieci syna nieżyjącego? Czy synowie wujostwa i ich dzieci maja prawo do zachowku? / w testamencie nic nie ma o ich wydziedziczeniu / Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, czy w oryginałach i w ilu egzemplarzach?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dopuszczalne jest łączenie w jednym wniosku żądania stwierdzenia nabycia spadku po kilku spadkodawcach, jeżeli właściwość sądu jest uzasadniona dla każdego z nich. Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. We wniosku należy wymienić ewentualnych spadkodawców zmarłego. Do wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu z jednoczesnym stwierdzeniem nabycia spadku dołącza się testament.

Osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę. Sąd otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. Dowodem śmierci osoby jest akt zgonu, dowodem takim może być również prawomocne postanowienie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu.

Do wniosku załącza się testament, oraz odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy, odpis skróconych aktów urodzenia spadkobierców – w przypadku mężczyzn, odpis skróconych aktów małżeństwa – w przypadku kobiet. Niniejszy wniosek składa się w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania (spadkobierców).

Informacje o zachowku i postępowaniu spadkowym uzyskać można uruchamiając linki: Zachowek oraz: Postępowanie spadkowe

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: