Podatek od nieruchomości.

Pytanie:

Prywatny przedsiębiorca zrealizował inwestycję polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego. Aby do jego obsługi uzyskać wystarczająca ilość miejsc parkingowych Inwestor podpisał z gminą porozumienie w sprawie przejęcia w bezpłatne użytkowanie część sąsiadującej nieruchomości gminnej na której własnym kosztem i staraniem urządzi parking samochodowy. Parking ten ma być ogólnodostępny i bezpłatny zarówno dla klientów budynku handlowego jak i pozostałych mieszkańców miasta. Inwestor w zawartym porozumieniu zobowiązuje się również do bieżącego utrzymania całego parkingu w czystości i porządku a także do wykonywania bieżących napraw nawierzchni.Czy w takim przypadku Inwestor będzie zobowiązany do regulowania świadczeń publiczno-prawnych dotyczących publicznego parkingu - urządzonego na działce gminnej - w tym podatku od nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Mając na uwadze treść powyższego przepisu należy stwierdzić, że na inwestorze będzie spoczywał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

@

11.6.2013 23:0:31

Re: Podatek od nieruchomości.

chory kraj,niejasne prawo celowo zagmatwane i pazerny samorząd.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY