Świadczenia przedemerytalne dla likwidatora firmy.

Pytanie:

Przez wiele lat prowadziłem firmę. Obecnie jestem na etapie jej likwidacji, już został złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie firmy. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę się starać o świadczenia przedemerytalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:

 ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U.2013.170 j.t.); 

 

 ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141); 
 rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U.1996.60.282). 

 

Wzięty został również pod uwagę aktualny stan orzecznictwa polskich sądów powszechnych oraz wskazania doktryny w zakresie istotnym dla treści tej opinii.

Rozważając niniejszy stan faktyczny w pierwszej kolejności należy wskazać na art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, w którym czytamy, iż prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Jak czytamy w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lutego 2014 roku, sygnatura akt III AUa 939/13, LEX nr 1430710, użyte w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych sformułowanie "rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy", przy uwzględnieniu treści art. 32 k.p., przemawia za przyjęciem, iż do rozwiązania stosunku pracy musi dojść albo na skutek jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy, albo na skutek porozumienia stron, a nie w następstwie upływu okresu, na który stosunek pracy został zawarty.

W okresie likwidacji zakładu pracy pracodawcy przysługuje możliwość rozwiązywania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony na warunkach preferencyjnych w oparciu o art. 361 § 1 kodeksu pracy: jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Likwidatorowi zatrudnionemu na umowę o pracę pracodawca również musi wypowiedzieć stosunek pracy, aby mógł on zostać zakończony. Dla takiego wypowiedzenia znajdzie zastosowanie powołany przepis art. 361 § 1 kodeksu pracy.

W § 1 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania czytamy, iż w świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

A zatem w sytuacji gdy w celu zakończenia stosunku pracy z likwidatorem konieczne jest wypowiedzenie tego stosunku pracy przez pracodawcę, a przyczyną takiego działania pracodawcy jest likwidacja zakładu pracy, podstawą prawną rozwiązania stosunku pracy stanowić będzie art. 30 § 1 pkt 2 kodeksu pracy, który mówi, że umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).

Sposób prawidłowego wypełnienia świadectwa pracy określają wyjaśnienia zawarte w załączniku do powołanego wyżej rozporządzenia. Zgodnie z zawartym w nich pouczeniem, w ustępie 3 lit. a) świadectwa pracy należy podać jeden z wymienionych w art. 30 § 1 kodeksu pracy trybów rozwiązania stosunku pracy. W razie ustania zatrudnienia za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, także podmiot, z którego inicjatywy to nastąpiło. Jeśli dodatkową okolicznością jest rozwiązanie umowy z przyczyn dotyczących pracodawcy, to informację o tym fakcie należy zamieścić w ust. 3 lit. a) druku świadectwa. Powinność ta wynika z art. 97 § 2 kodeksu pracy obligującego pracodawcę do wskazania informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Wnioski 

 

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY