Szkodliwość społeczna czynu

Pytanie:

W marcu 2005 r. kolega poprosił mnie o złożenie wniosku do ARiMR o wpis do ewidencji producentów rolnych. Wniosek własnoręcznie napisałem, kolega się podpisał pod nim a za żonę kolegi ja się podpisałem jej imieniem i nazwiskiem - oczywiście wtedy za ich ustną zgodą. Pod koniec 2005 r. kolega otrzymał pieniądze za uprawę ziemi od ARiMR około 1000 zł i w/w pieniądze zostały przeznaczone na ich wspólne gospodarstwo domowe. Ja z tej czynności nie otrzymałem żadnego wynagrodzenia - była to tylko pomoc sąsiedzka, a kolega i jego żona nie poniosła żadnej straty materialnej, wręcz przeciwnie - korzyść majątkową. Ale w połowie 2006 pomiędzy kolegą i jego żoną zaczęły psuć się ich stosunki rodzinne i jego żona podała mnie do policji o podrabianie podpisu art. 270 kk. Biegły jednoznacznie napisał, że to ja podpisałem się za żonę kolegi. Jako podejrzany nie przyznałem się do popełnionego czynu i odmówiłem składania wyjaśnień aż do całkowitego zapoznania sie z zebranym materiałem dowodowym. Następnie chyba prokurator przestawi mi zarzuty i sprawę przekaże do Sądu. Czy możliwe jest podczas pierwszego przesłuchania u prokuratora wnieść wniosek o umorzenie sprawy ze względu na znikomą szkodliwość czynu a jeżeli prokurator nie zgodzi się na to, to czy można złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze? Czy jedno nie wyklucza drugiego oraz czy możliwy jest tylko jeden wybór wariantu ze względu na procedurę kpk? Ponadto proszę ewentualnie o inny scenariusz zachowania sie w w/w sytuacji. Dodatkowo nadmieniam, że nigdy nie byłem karany.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 270 kk, kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie z art. 17 § 1 pkt 3 kpk nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu dokonuje prokurator w stadium przygotowawczym, umarzając postanowieniem postępowanie, a w stadium jurysdykcyjnym sąd. Już sam fakt, że wszczęto postępowanie w pewnej mierze może wskazywać, że zdaniem organu prowadzącego postępowanie społeczna szkodliwość czynu nie jest znikoma, co oczywiście nie oznacza automatycznie, że późniejsze ustalenia nie doprowadzą do wniosków przeciwnych.

Od umorzenia postępowania należy odróżnić warunkowe umorzenie postępowania. Kwestie te zostały omówione w odpowiedzi Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie.  Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia co do zasady nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności. Wyjątkowo, warunkowe umorzenie może znaleźć zastosowanie do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. W wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Wiosek o umorzenie postępowania nie wyklucza wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy, czy też złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Kwestie te zostały omówione w odpowiedzi Dobrowolne poddanie się karze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: