Tryb postępowania uproszczonego

Pytanie:

Do sądu wpłynął pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym płatności za najem. Według umowy najemca miał wpłacać pieniądze do dnia 15 każdego miesiąca. Na fakturze było napisane, że ma wpłacić w ciągu 14 dni od daty otrzymania, czyli do 15-tego każdego miesiąca. W pozwie domagano się odsetek ustawowych od dat właśnie 15-tego każdego miesiąca. Sąd zwrócił się do powoda, aby wskazał na jakiej podstawie domaga się odsetek ustawowych wskazanych w pozwie, jeśli z treści dołączonych dokumentów, tj. umowy i faktur wynika, iż terminem tym są terminy płatności poszczególnych kwot, pod rygorem rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym. Co to oznacza? Czy błędnie oznaczono terminy naliczania odsetek? Co to znaczy, że sąd rozpozna sprawę w postępowaniu uproszczonym? Oddali pozew?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 505¹ ust. 2 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie uproszczone stosuje się do następujących spraw:

  1. o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł,
  2. o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W sprawach które spełniają powyższe warunki postępowanie uproszczone jest obligatoryjne. Nie ma możliwości rozpatrzenia sprawy w postępowaniu zwyczajnym, nawet jeśli w pozwie strona wyraźnie zastrzeże zamiar rozpatrzenia sprawy w postępowaniu zwyczajnym. Wniesienie pozwu w innej formie niż na formularzu w trybie uproszczonym będzie stanowiło brak formalny, w związku z czym przewodniczący w terminie tygodniowym wezwie stronę do uzupełnienia, bądź poprawienia pisma, a po jego bezskutecznym upływie, przewodniczący zarządzi zwrot pisma.

Jeżeli więc umowa dotyczy najmu lokalu mieszkalnego lub dotyczy najmu innego lokalu niż mieszkalny, ale wartość wszystkich dochodzonych roszczeń nie przenosi kwoty 10.000 zł, powód obowiązany jest wnieść pozew na formularzu w trybie uproszczonym.

W przypadku rozbieżności w ustalonych terminach płatności między umową, a poszczególnymi fakturami w zasadzie pierwszeństwo należy dać umowie. Strona pozwana powinna więc naliczać odsetki ustawowe od terminu płatności wskazanego w umowie. Jeśli jednak na fakturze wskazany został termin płatności korzystniejszy dla dłużnika, można przyjąć że w ten sposób wierzyciel udzielił dłużnikowi odroczenia terminu płatności i należałoby naliczać odsetki ustawowe od terminu wskazanego na fakturze. Jeśli natomiast na fakturze wskazany został termin płatności mniej korzystny dla dłużnika, wierzyciel będzie mógł naliczać odsetki od terminu wskazanego na fakturze tylko jeżeli dłużnik wyraźnie wyraził zgodę na zmianę terminu płatności.

W przypadku jeżeli faktury dostarczane były dłużnikowi pierwszego dnia każdego miesiąca, termin wskazany na fakturze i termin określony w umowie będą tożsame.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: