Tryb zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Jaki jest tryb zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane.

Nie ulega więc wątpliwościom, że zmiana – zarówno studium jak i planu – wymaga zachowania formy i trybu przewidzianych dla ich uchwalenia. Potwierdza to Edward Radziszewski w publikacji pt. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz” (Radziszewski Edward, Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I)): „W art. 27 stwierdza się stanowczo, że zmiana obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, może być dokonana wyłącznie z zachowaniem zasad i trybu sporządzania, opiniowania i uchwalania tych aktów, określonych w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Podobnie stwierdza się w orzecznictwie, choćby w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2011 r. II SA/Wr 594/2010: „Procedura uchwalania planu miejscowego - wskazał organ nadzoru -jest ściśle wyznaczona przepisami ustawy. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części”. Nie ma konieczności jednak, aby zmianie ulegał cały plan bądź studium. Modyfikacje mogą objąć jedynie jego część.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY